ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

รับน้อง สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ ชาวสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการชี้แจงกิจกรรมรับน้องใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้มีกรรมการพัฒนานักศึกษา และคณาจารย์จากทุกภาควิชา เข้าร่วมโครงการ

หลังจากนั้นในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชมมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เส้นทางจากสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึง คณะสาธารณสุขศาสตร์ และกิจกรรมซุ้มสัมพันธ์รับขวัญน้องใหม่ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2556 หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมร้องเพลงประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งสิ้น 6 ครั้ง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรายงานสายรหัส บำรุงต้นไม้สายรหัส และแนะนำชุมนุมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักปรับตัวและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพี่ และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีระเบียบวินัย ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาควบคุมดูแลนักศึกษาตลอดทั้งโครงการ

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: รัฐพล ไกรกลาง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์”   หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา” และ “เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ได้ บรรยาย เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนักศึกษา การปฏิบัติตัว และการแต่งกายของนักศึกษา ก่อนที่จะแยกนักศึกษาเข้าพบคณาจารย์ในหลักสูตรที่เข้าศึกษา เพื่อทำความรู้จักกับคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ในหลักสูตร และรับคำแนะนำดีๆ ในการเรียน การลงทะเบียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กว่า 180 คน เข้ารับการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีทิศทางในการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

โครงการสานสัมพันธ์วิทยากรระบาด มข. จัดขึ้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างค่านิยมที่ดีให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม และสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้น ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ เข้าร่วมกว่า 52 คน 

 

อำลา นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยชุมนุมอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมอำลาแก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน  ซึ่งกิจกรรมอำลาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีอำลา ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานอำลาดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากต่างประเทศได้กล่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอีสาน ที่มีความเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกใหม่ หรือเป็นการอำลาผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษารำบายศรี มีพิธีพราหมณ์ และผูกข้อมือให้กับนักศึกษา ก่อนร่วมรับประทานอาหารเย็น

 

 

Miss Melissa Nop ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมทั้งได้เรียนภาษาไทย ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นนักศึกษาชาวไทย ซึ่งทำให้รู้สึกรักประเทศไทย และถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง”

นางสาวระวีทิพย์ วัฒสุข ประธานชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “อยากให้คณะฯ มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทย เพราะนอกจากจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการจัดห้องเรียนสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาจากต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และบริบทต่างๆ ของชาวต่างประเทศ ด้วย”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการรับนักศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจสมัครเข้าเรียนกว่า 30 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมรับนักศึกษาจาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค

คณาจารย์จาก University of Copenhagen เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมนำนักศึกษากว่า 20 คน แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลายปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Faculty of Health Sciences -Copenhagen School of Global Health University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค จำนวน 4 คน ที่ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมก่อนนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร Master of International Health มาแลกเปลี่ยน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปลายปีนี้ ในการประชุมเตรียมการดังกล่าว รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหัวหน้าภาควิชาต่างๆ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือ วางกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน การลงฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเดินทาง ที่พัก

ทั้งนี้คณาจารย์จากประเทศเดนมาร์คได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นแล้วคณาจารย์จาก University of Copenhagen  ยังได้ลงพื้นที่ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย