ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีทิศทางในการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

โครงการสานสัมพันธ์วิทยากรระบาด มข. จัดขึ้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างค่านิยมที่ดีให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม และสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้น ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ เข้าร่วมกว่า 52 คน 

 

อำลา นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น. สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยชุมนุมอินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดกิจกรรมอำลาแก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 6 คน ที่ได้เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน  ซึ่งกิจกรรมอำลาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีอำลา ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานอำลาดังกล่าว มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาจากต่างประเทศได้กล่าวถึงความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่ได้มาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอีสาน ที่มีความเชื่อว่าเป็นการเรียกขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกใหม่ หรือเป็นการอำลาผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษารำบายศรี มีพิธีพราหมณ์ และผูกข้อมือให้กับนักศึกษา ก่อนร่วมรับประทานอาหารเย็น

 

 

Miss Melissa Nop ตัวแทนนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “รู้สึกประทับใจในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งพวกเขาได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน รวมทั้งได้เรียนภาษาไทย ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมห้องที่เป็นนักศึกษาชาวไทย ซึ่งทำให้รู้สึกรักประเทศไทย และถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง”

นางสาวระวีทิพย์ วัฒสุข ประธานชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า “อยากให้คณะฯ มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทย เพราะนอกจากจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาในชีวิตประจำวันแล้ว ยังมีการจัดห้องเรียนสอนภาษาไทยให้นักศึกษาต่างประเทศและนักศึกษาจากต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาไทย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และบริบทต่างๆ ของชาวต่างประเทศ ด้วย”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในการรับนักศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ในเดือนสิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาสนใจสมัครเข้าเรียนกว่า 30 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมรับนักศึกษาจาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค

คณาจารย์จาก University of Copenhagen เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมนำนักศึกษากว่า 20 คน แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลายปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Faculty of Health Sciences -Copenhagen School of Global Health University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค จำนวน 4 คน ที่ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมก่อนนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร Master of International Health มาแลกเปลี่ยน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปลายปีนี้ ในการประชุมเตรียมการดังกล่าว รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหัวหน้าภาควิชาต่างๆ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือ วางกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน การลงฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเดินทาง ที่พัก

ทั้งนี้คณาจารย์จากประเทศเดนมาร์คได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นแล้วคณาจารย์จาก University of Copenhagen  ยังได้ลงพื้นที่ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย