ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่สาสุข

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่น รวมถึงศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี นายอนุรักษ์ เครือวัลย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 กล่าวรายงาน ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ยังมีกิจกรรม Sport Night ซึ่งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ในบรรยากาศน้องพี่เลือดสีชมพู ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์  การแข่งขันกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่1 กันยายน 2556 ในวันแรกมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล ส่วนในวันที่สองเป็นการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ และกีฬามหาสนุก การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งทีมโดยใช้รุ่นของนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพละศึกษาเป็นกรรมการตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม –อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและเปิดพิธีมอบเสื้อ นอกจากนั้นยังมี รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังจะเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและความรับผิดชอบในวิชาชีพสาธารณสุขอีกด้วย
 
หลังจากได้รับโอวาทจากผู้บริหารและคณาจารย์แล้ว นักศึกษาได้รับมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน และถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเสื้อฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับไปนั้น จะได้ใช้ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ 
 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาเกี่ยวกับ พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน อยู่ในระหว่างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อีกไม่นาน และมีผลต่อการผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย บรรยายและร่วมอภิปรายหารือการเตรียมความพร้อมต่อ (ร่าง) พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  และในช่วงบ่าย คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือกับคณบดีหรือผู้แทนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนโอกาสความเป็นไปได้ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจากการหารือครั้งนี้คาดว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/สาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 12 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเร็วๆ นี้

ข่าว : อรวรรณ ดีสุรกุล
ภาพ : กรุณา โสฬสจินดา

ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 35 คนโดยได้รับเกียรติจาก Asso. Prof. Dr. John F. Smith ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและจิตวิทยาสังคมมาบรรยายในหัวข้อ “Strategic of Health Promotion and Disease Prevention to prevent Chronic diseases: Lessons learned from NewZealand”  ณ ห้องภูเก้า คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

นักศึกษาจาก HUMF ประเทศเวียดนาม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ม. ขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขสาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม จำนวน 28 คน ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2556 หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง Public Health of Thailand โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย คณะนักศึกษาและคณาจารย์กลุ่มดังกล่าวได้เข้าพบคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ถวัลย์วงศ์  รัตนศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
คณะนักศึกษาจากประเทศเวียดนามกลุ่มดังกล่าวเป็นด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร Preventive Medicine และ หลักสูตร Public Health  ของ Hue University of Medicine and Pharmacy ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักศึกษากว่า 100 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นโครงการที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 หลังจากการจัดโครงการในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในด้านการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน  
ตลอดทั้ง 9 วันของโครงการ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักศึกษาทั้งไทย และเวียดนามได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนร่วมกัน อาทิเช่น กิจกรรมการต้อนรับสมาชิกใหม่ การร่วมเรียนในชั้นเรียน การบรรยายพิเศษ กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาหาร การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย รวมถึงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ชมรมอนเตอร์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด

นักศึกษาปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด

นักศึกษาปี 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาเอกคู่ฯ ได้เข้าไปตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จำกัด โดยสำรวจตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่าง เสียง และความร้อน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ว่าได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการปฏิบัติงานหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 517412 Industrial Hygiene Sampling and Analysis โดย อ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นอาจารย์ประจำวิชาฯ ทำการสำรวจ ตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงสว่าง เสียง และความร้อน ณ บริษัท เค.เอส.โมลด์พาร์ค จังหวัดขอนแก่น ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ จากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.) คุณมณีฌิน ช่วยวงษ์ญาติ

            ซึ่งนักศึกษา ได้ทำการตรวจวัดโดยเครื่องมือตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง(Lux meter) เครื่องวัดเสียง Sound Level Meterและเครื่องวัดอุณหภูมิ wet bulb globe thermometer และนำผลที่ได้มาสรุปโดยเทียบกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549