ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสานสายใยสายรหัส หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการสานสายใยสายรหัส นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เวลา 13.00-16.00 น. ในวันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาจัดสายรหัสอันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่น เพื่อจัดสายรหัสอันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างรุ่น และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคปกติและโครงการพิเศษ และ ระหว่างรุ่น อันเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 238 คน

 

 

โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ  ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เวลา 08.30-12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นมีความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้นักศึกษา ได้ทำความรู้จักกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากขึ้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 238 คน

 

 

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety week) ครั้งที่ 28

ผศ.ภาณี ฤทธิ์มาก อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ร่วมออกบูธ โดยมีการจัดกิจกรรมเล่นเกม และแจกของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมชมบูธ ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Safety week) ครั้งที่ 28 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557

โดยมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  

และการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ APOSHO 29  การประชุมนานาชาติ Asia Pacific Occupational Safety and Health Organisation; APOSHO ครั้งที่ 29  ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัยในการทำงาน   มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เพื่อร่วมกันพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานให้กับคนทำงาน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค เพื่อให้ระบบการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการประกวดและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ โดยในปีนี้มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป จำนวนถึง 336 แห่ง รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น จำนวน 4 แห่ง และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพดีเด่น จำนวน 11 คน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปี 2557

เมื่อเสาร์วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ จำนวน 122 คน ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งจะเริ่มทำการเรียนการสอนต้นเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ยังนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อน คณาจารย์และบุคลากรแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ การประกันคุณภาพต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย

ในวันดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าร่วมต้อนรับ นักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น ได้รับฟังข้อมูลต่างๆ เช่น แนะนำหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระบบการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และการบรรยายในหัวข้อ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา และการทำกิจกรรมร่วมการการเรียนอย่างไรให้มีความสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และรับฟังคำแนะนำ วิธีการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย คุณสมโภช ถิ่นปรุ จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และช่วงบ่ายเป็นการแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา โดย เจ้าหน้าที่จากกองกิจการนักศึกษา และแนะนำการใช้ห้องสมุด โดยบรรณารักษ์ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1กุมภาพันธ์ 2557 งานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการหลักสูตรของแต่ละสถาบันทั่วประเทศ และมีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนในภาคอีสานเข้าชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด Show Cheer มข.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยขอนเเก่นได้จัดประกวดเชียร์ระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนเเก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส่งทีมเชียร์ที่ประกอบด้วยผู้นำเชียร์ และกองเชียร์ กว่า 90 คน ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ หลังจากการเข้าร่วมประกวดกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ซึ่งได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสวยงาม และในครั้งนี้ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองเชียร์สวยงามมาครอง ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 5,000 บาท พ่วงด้วยรางวัลชมเชยผู้นำเชียร์มาอีก 1 รางวัล 

 
การคว้าชัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาคณะเล็กๆ ที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ฝึกซ้อมอย่างหนัก ตลอด 3 เดือนก่อนการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จ และความภูมิใจของชาวสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นางพรพิมล คะโยธา นางสาวสุจิตตรา พลเชียงสา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม และรุ่นพี่เข้าร่วมชมและให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน
 
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์