ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ผศ. ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล สโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด English Camp เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ซึ่งในวันแรกได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์  และมีรองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.ชนัญญา กาสินพิลา เข้าร่วมพิธีเปิด หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ โดย คุณดวงสมร ชาญกว้าง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน” หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม Walk Rally ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาชาวอเมริกัน ในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ร่วมจัดกิจกรรม
 
กิจกรรมในวันที่สองเป็นการบรรยาย โดย Dr.Joe Steven Capehart อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวาดภาพในหัวข้ออาเซียน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ระดมสมองและวาดภาพ พร้อมทั้งได้นำเสนอแนวคิดของภาพที่ช่วยกันแต่งแต้มเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนด้วย
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

มื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ชุมนุมอินเตอร์เนชันแนล คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วรธงชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 29 คน และจากประเทศญี่ปุ่นอีกจำนวน 9 คน ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับกันอย่างเนืองแน่น บริเวณลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ในงานมีการร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างชาติจากทั้งสองประเทศ และร่วมรับประทานอาหารเย็น รวมถึงมีการแสดงของแต่ละประเทศด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อให้นักศึกษารู้สึกอบอุ่น คุ้นเคยกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และได้รู้จักกับเพื่อนนักศึกษาชาวไทยมากยิ่งขึ้นด้วย
 
 
นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มดังกล่าว เป็นนักศึกษาภายใต้โครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งจะลงทะเบียนเรียนใน 3 รายวิชา ได้แก่ การสาธารณสุขของประเทศไทย  สาธารณสุขชุมชน และการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งจะใช้เวลาในการเรียนตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2556 ส่วนนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ Fukushima Medical University, Niigata University และTohoku Gakuin University ซึ่งเดินทางมาแลกเลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2556 โดยการนำของ Prof. Hayashi  Masayuki, Chair of Department of Health Informatics & Epidemiology จาก Fukushima Medical University ซึ่งเป็นผู้มอบทุนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 6 คน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ 
 
การเดินทางมาเยือนของ Tohoku Gakuin University ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว Prof. Ishibashi Yoshinobu, Dean of Graduate School of Engineeringประเทศญี่ปุ่น ยังได้เข้าเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และยังได้ลงพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานเพื่อสำรวจพื้นที่ในการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งได้มอบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: อภิสิทธิ์ สุทธิธรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ไมตรีน้องพี่สาสุข

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2556 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละรุ่น รวมถึงศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี นายอนุรักษ์ เครือวัลย์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 กล่าวรายงาน ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้า ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ยังมีกิจกรรม Sport Night ซึ่งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ในบรรยากาศน้องพี่เลือดสีชมพู ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์  การแข่งขันกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่1 กันยายน 2556 ในวันแรกมีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล ส่วนในวันที่สองเป็นการแข่งขันฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ และกีฬามหาสนุก การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งทีมโดยใช้รุ่นของนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพละศึกษาเป็นกรรมการตัดสินกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม –อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักศึกษาและเปิดพิธีมอบเสื้อ นอกจากนั้นยังมี รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังจะเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและความรับผิดชอบในวิชาชีพสาธารณสุขอีกด้วย
 
หลังจากได้รับโอวาทจากผู้บริหารและคณาจารย์แล้ว นักศึกษาได้รับมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน และถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเสื้อฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับไปนั้น จะได้ใช้ในการเข้าฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ 
 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาเกี่ยวกับ พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน อยู่ในระหว่างการพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้อีกไม่นาน และมีผลต่อการผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์  ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย บรรยายและร่วมอภิปรายหารือการเตรียมความพร้อมต่อ (ร่าง) พรบ. วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  และในช่วงบ่าย คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมหารือกับคณบดีหรือผู้แทนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่างๆ อาทิเช่น ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจนโอกาสความเป็นไปได้ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจากการหารือครั้งนี้คาดว่าจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะ/สาขาด้านสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 12 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเร็วๆ นี้

ข่าว : อรวรรณ ดีสุรกุล
ภาพ : กรุณา โสฬสจินดา

ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 35 คนโดยได้รับเกียรติจาก Asso. Prof. Dr. John F. Smith ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและจิตวิทยาสังคมมาบรรยายในหัวข้อ “Strategic of Health Promotion and Disease Prevention to prevent Chronic diseases: Lessons learned from NewZealand”  ณ ห้องภูเก้า คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น