ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "Occupational Health & Industrial Hygiene Management System & Practice" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นำโดยประธานหลักสูตรฯ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล อ.วรวรรณ ภูชาดา พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยวาจาและนำเสนอแบบโปสเตอร์

งานประชุมครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งการเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ ซึ่ง รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง อุปนายกฝ่ายวิชาการร่วมเสวนาในหัวข้อ “บุคลกรด้าน OH&S ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างไร” นอกจากนี้ นายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นำเสนอในหัวข้อ “Occupational Health Service” และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Integrated Management System (IMS): ISO9001& 14001& 45001”

ผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับรางวัลจากการนำเสนอ 2 คน ได้แก่

1. นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอด้วยวาจา (Best Oral Presentation-second Place)

2. นางสาวณฤดี พูลเกษม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation)

นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาโทที่นำเสนอด้วยวาจา ได้แก่ นางสาวปริญญาภรณ์ แก้วยศ และ นายพีรพงษ์ ฮาดทักษ์วงศ์ และนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ทัศนัตร นางสาวพฤกษา โชตนะ และ นายปฐมฤกษ์ มีสมบัติ

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณนายกสมาคมฯ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ และที่ปรึกษาสมาคม รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ รวมถึงสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ที่จัดงานประชุมวิชาการอันเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพ และเปิดรับผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือที่เกี่ยวข้องจากผู้สนใจเผยแพร่ผลงานวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่วิชาชีพและสังคมต่อไป

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่นLink: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/2266815676734642?__tn__=H-R

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยของไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

      รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมด้วยคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) คณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และกองการต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทยในเมียนมา ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Sule Shangri-La กรุงย่างกุ้ง และวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Shwe Pyi Thar เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand - AMUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar - TBAM)

      การเดินทางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยของไทย ภาคภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ตอบข้อซักถามประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกคณะ/สาขา ที่เหมาะสม รวมถึงเป็นการเปิดตลาดหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยในเมียนมาอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ขวัญหทัย/ข่าว

 

ชื่นชม นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561"

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา, นางสาวพิรวรรณ วังอุปัดชา และ นายนพปกรณ์ ทรงพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตร วทม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสได้รับรางวัล "สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2561" ในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

       ทั้งนี้โดยขอขอบคุณ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรฯ รวมทั้งอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของนักศึกษาทุกท่าน      


ข่าวจาก :
Facebook ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดโครงการอบรมสัมมนา น.ศ. ชั้นปีที่ 3-4 หัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร”

      วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล และ อาจารย์วรวรรณ   ภูชาดา ร่วมกับ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “เมื่อโรงงานมีแต่หุ่นยนต์ (Robot) จป. จะปรับตัวอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้เป็นการจัดให้กับนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาเอกคู่ฯ ชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุคของ Thailand 4.0 ได้ และสามารถประยุกต์งานด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในสถานประกอบการที่มีการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนได้

 

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

ชื่นชม น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ โอกาสที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง" ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ได้แก่ ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม : น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ณ บริษัท CPF จำกัด (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป

      ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง และการเฝ้าระวังคุณภาพมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ณ สำนักงานเขตราชเทวี สี่แยกพญาไท อนุสาวรีย์ชัย ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านการกำจัดขยะชุมชนของ กทม.: โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม

      และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ ศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการในครั้งนี้โดยมี รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์ และ รศ.ดร. ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

 
 

ข่าวโดย : นางสาวศศินา บุตรนคร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม