ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษา ระดับ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 นำโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมนี้ คณบดี ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หรือ -7C-" ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพเช่นกัน มีดังนี้  1.Critical thinking  2.Creative &Innovation  3.Cross cultural understaning  4.Collaboration, Teamwork & Leadership  5.Communication  6.Commuting / commutation  7.Career & Learning skills

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด“อบรมความปลอดภัยในการใช้อาคารและการจัดทำแผนอพยพหนีไฟ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “อบรมความปลอดภัยในการใช้อาคารและการจัดทำแผนอพยพหนีไฟ" วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว

   

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ ร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 16 สถาบัน

เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ. วิภารัตน์  โพธิ์ขี  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ นำตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา นายอลงกรณ์ วิชาเรือง นายกสโมสรนักศึกษา และคณะฯ เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยจาก 16 สถาบันเข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทั้ง 16 สถาบัน และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของสมาชิกสมาพันธ์ฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ และในการประชุมครั้งนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนบ้านอุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร อันได้แก่ การสร้างรั้วกำแพงให้กับโรงเรียน การตัดแต่งต้นไม้ การปลูกผักกินได้ การระบายสีตกแต่งอาคารสถานที่ และกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มร่วมกันของสมาชิกทั้ง 16 สถาบัน

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว โดย :: ศรศักดิ์  อุระ

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ. โรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองจ.หนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา เป็นประธานจัดโครงการ 
ในงานสัมมนาครั้งนี้โดยมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ และกรรมการสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 30 คน ร่วมกันจัดทำเสนอโครงการโดยวิธีแบ่งกลุ่ม แสดงความคิด และระดมสมองในการพัฒนางานตามแผนประจำปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะฯ ต่อไป

ภาพกิจกรรม

   
   
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมแสดงนิทรรศการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา จ.กรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ  สกุลคู  และอาจารย์นัฐชานนท์  เขาราธ และมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "แรงงานปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี นำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"  นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา  นักวิชาการ และศิษย์เก่า

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย :: อ.นัฐชานนท์ เขาราธ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน  2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Application of Multilevel Analysis for Eco-Epidemiology Using Stata 13"โดยได้เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ คือ Professor Bhrisma Murti จาก Faculty of Medicine, Negeri Sebelas Maret University ประเทศอินโดนิเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์พรพิมล ชูพานิช ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการอบรม และถ่ายภาพร่วมกัน การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 30 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเลี้ยงรับรองวิทยาการ ก่อนเดินทางกลับประเทศอินโดนิเซียในวันรุ่งขึ้น