ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ชื่นชม น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ โอกาสที่เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง" ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสได้รับ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ น.ส.น้ำเพชร จำปาทอง ได้แก่ ศ.ดร.มาลินี เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น

ข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยของอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม : น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ณ บริษัท CPF จำกัด (อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี) โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป

      ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง และการเฝ้าระวังคุณภาพมลพิษทางอากาศในบรรยากาศ ณ สำนักงานเขตราชเทวี สี่แยกพญาไท อนุสาวรีย์ชัย ต่อมาในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านการกำจัดขยะชุมชนของ กทม.: โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม

      และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การติดตามตรวจสอบสารอินทรีย์ระเหยในดินและน้ำใต้ดิน ระบบบำบัดน้ำเสียและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ณ ศูนย์วิจัยฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดโครงการในครั้งนี้โดยมี รศ.ดร.วรางคณา  สังสิทธิสวัสดิ์ และ รศ.ดร. ดาริวรรณ  เศรษฐีธรรม เป็นผู้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพกิจกรรม

 
 

ข่าวโดย : นางสาวศศินา บุตรนคร นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัด Academic Overview ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร Community Public Health

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม Academic Overview ให้แก่นักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 11 คน ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร Community Public Health ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวด้วย

กิจกรรมในวันดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์แอนโทนี่ คัสเธอร์ อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายวิชาทั้ง 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการจัดการสาธารณสุขในประเทศไทย วิชาสาธารณสุขชุมชน และวิชาฝึกปฏิบัติภาคสนาม เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะนักศึกษาได้เดินชมสถานที่ต่างๆ ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น ห้องเรียน อาคารเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องสมุด ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะเริ่มเรียนวันแรกคือวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

   
   

ภาพ/ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

หลักสูตรปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides”

      ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ระดับนานชาติ Professor Dr. Herman Nybro Autrup, Professor Emeritus from Aarhus University, Denmark (Past President of Inter Union of Toxicology) and Adjunct Professor from the Chulabhorn Graduate College and Research Institute โดยให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพด้านมลพิษในบรรยากาศการทำงาน และมาตรฐานการควบคุมจากการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบัน
     ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาการและการวิจัยทางพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ   
      งานสัมมนาครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) รวมถึงคณาจารย์เข้าร่วมงาน และมีกิจกรรมสัมมนาโดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและการศึกษาเชิงทดลอง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรูปแบบ Oral presentation ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การสัมผัส BTEX/ PAH การสัมผัสยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรชนิด Glyphosate, Paraquat และการประเมินความเสี่ยงในผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกลางแจ้ง ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกขอบคุณท่านวิทยากร

สามารถติดตามบรรยากาศการอบรมสัมมนาได้จากลิงค์ https://youtu.be/3yiGCaphom8 หรือกิจกรรมอื่นๆ จาก webpage ของหลักสูตรปริญญาโท วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/

ภาพบรรยากาศ

ภาพและข่าว : เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Link : https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เสริมทักษะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001Occupational  Health and Safety Management System  เมื่อ วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่  จำนวน 114 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  
      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วัฒนา พรมลาย ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล กีรติวรสกุล
อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคลอาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001

      วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 114 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ จากบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการฯ คือ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย