ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

ประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์”

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของสาธารณสุขไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยมี อาจารย์นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ต่อมาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอดีตคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถึงท่านปัจจุบัน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ 4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยเริ่มจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ (ดำรงตำแหน่งปี 2525-2529), รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล (ดำรงตำแหน่งปี 2537-2545), รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน (ดำรงตำแหน่งปี 2549-2554) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ (ดำรงตำแหน่งปี 2554 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า    กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ      

 

“ครบรอบ 40 ปี” วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวชาวสา’สุข ทุกๆท่านสืบไป

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

      วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยนายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

เอกฤทธิ์/ภาพ, ขวัญหทัย/ข่าว

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

      วันที่ 25 ก.ย. 2561 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์(คณบดี), ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์, ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, รศ.ปาริชา นิพพานนทน์, รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ นายฉลาด นามวงษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานอย่างอบอุ่น

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร มอบทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

      วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศรีอัมพร อาจารย์ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์บุคลากร และ คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ นายประสาท แสนไชย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 2. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎