ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 2. ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 3. รศ.ดร.บงกช นพผล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 18 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ 2. รศ.กาญจนา นาถะพินธุ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส พร้อมคณะดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ "การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases – NCD) สำหรับประเทศไทย"

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อการใช้ข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม ในการดำเนินโครงการ "การสร้างความรู้ด้านระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases – NCD) สำหรับประเทศไทย"

      เพื่อดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐา งามจรัส ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้เชิญวิทยากรจากหลายสถาบันเข้าร่วมบรรยายด้วย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พญ.พันธนีย์  ธิติชัย จากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาจารย์ ดร.นิรันดร์ อินทรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

      วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และแปลผลฐานข้อมูลโรคไม่ติดต่อที่มีอยู่ในระบบสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ได้

      โดยได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบาดวิทยาของโรคไม่ติดต่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในวันที่ 15 ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นรอยัลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ไอทีที่รับผิดชอบฐานข้อมูล 43 แฟ้มและนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 และ 10

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย

 

หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุขฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 13 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ไมตรี ปะการะสังข์ 2. รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

 

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎

 

รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ เข้ารับโล่ในฐานะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันศุกร์ที่ 10  สิงหาคม  2561 เวลา  09.30 – 11.30 น.  รศ.ดร.จุฬาภรณ์  โสตะ เข้ารับโล่ในฐานะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำชื่อเสียงมาสู่สถาบัน ณ ห้องหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 สถานบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และคณะฯ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านวิชาการฯ

ผศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม  ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ อ.ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย ได้รับเชิญจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย  “Systematic Review & Meta-analysis course for Quantitative and Quantity Publication” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รายงานข่าวโดย : อาจารย์ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย