ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

      วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ในการเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยนายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม และมี ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

เอกฤทธิ์/ภาพ, ขวัญหทัย/ข่าว

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

      วันที่ 25 ก.ย. 2561 บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" แด่ท่านผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์(คณบดี), ผศ.ดร.สุวลี โล่วิรกรณ์, ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, รศ.ปาริชา นิพพานนทน์, รศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ และ นายฉลาด นามวงษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมงานอย่างอบอุ่น

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร มอบทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนเงิน 50,000 บาท

      วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ ศรีอัมพร อาจารย์ผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์บุคลากร และ คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอณัชปกรณ์ สาระรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ นายประสาท แสนไชย หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนรับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วินัย ศรีอำพร เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (นานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ปุญทรี พ่วงสุวรรณ 2. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

      วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 2. ผศ.ดร.จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร 3. รศ.ดร.บงกช นพผล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 18 กันยายน 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำกับติดตามหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. ผศ.ดร.วิลาวัลย์ ชมนิรัตน์ 2. รศ.กาญจนา นาถะพินธุ 3. ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ที่ได้้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารหลักสูตร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีผลการดำเนินที่ดีขึ้น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Ped Nichapa Tarichkul‎