ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้จาก website : https://council.kku.ac.th/post/4447 หรือสแกน QR Code

การส่งเอกสารการสมัคร ส่งได้ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงนามดิจิทัล (Digital Signature) ส่งที่ e-mall : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งเป็นเอกสารที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในระหว่างวันที่ 16-26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.)