ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2563 (บัดนี้ถึง 30 ต.ค. 2563 นี้) 30 กันยายน 2563 85
มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 กันยายน 2563 27
ช่องทางและขั้นตอนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 สิงหาคม 2563 45
คู่มือ : คู่มือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 20 กรกฎาคม 2563 217
คู่มือ : คู่มือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับ น.ศ. เอกเดี่ยว) 20 กรกฎาคม 2563 172
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (วันอังคารที่ 21 ก.ค. 2563 นี้) 19 กรกฎาคม 2563 70
ปชส. ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ" วันที่ 22 ก.ค. 2563 09 กรกฎาคม 2563 114
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 มิถุนายน 2563 99
ประกาศฯ : เรื่องหลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะในโครงการที่รับการสนับสนุนทุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก (ฉ. 12/2563 ลว. 15 พ.ค. 2563) 27 พฤษภาคม 2563 95
ปชส. รับสมัครผู้สนใจ(ผู้ว่างงาน/ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/แรงงานทั้งในและนอกระบบ/แรงงานคืนถิ่น)เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" (สมัครออนไลน์บัดนี้ถึง ส.ค. 2563) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 26 พฤษภาคม 2563 4012
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2563 108
แผนภูมิการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2563 101
ประกาศ : แนวปฏิบัติให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 เมษายน 2563 446
ประกาศ : ปฏิทินการศึกษาใหม่(ปรับเปลี่ยน) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 29 เมษายน 2563 144
ประกาศ : ปฏิทินการดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ขยายเวลารับสมัครรอบที่ 2 และเลื่อนรับสมัครภาคปลาย) 28 เมษายน 2563 131
Download : KTBF Scholarship 13 กุมภาพันธ์ 2563 157
Download : Manucript NICHC‐SDG3 Conference, Khon Kaen University 2019 03 กุมภาพันธ์ 2563 377
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 29 พฤศจิกายน 2562 691
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม "งานคืนสู่เหย้า ชาวสา'สุข" 2562 ได้ที่ https://bit.ly/2OeTp57 25 พฤศจิกายน 2562 207
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561 999
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561 1366
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1400/2561) เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหา 04 พฤศจิกายน 2561 686
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561 938
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561) 09 มีนาคม 2561 413
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 09 พฤศจิกายน 2560 550
ปชส. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 934
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2558 913
ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 สิงหาคม 2558 2045