ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ. 2567 หัวข้อ "เมืองสุขภาพดี ชีวีมีสุข ด้วย HIA" วันที่ 15-16 ส.ค. 67 นี้ 11 มิถุนายน 2567 29
คู่มือผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 09 มิถุนายน 2567 58
ปชส. : ขั้นตอนหลักการใช้เงินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ, ขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่ายคณะฯ และขั้นตอนการโอนเงินยืมทดรองจ่ายคณะ 26 ธันวาคม 2566 170
แผนปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 08 ธันวาคม 2566 189
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564-2566 29 พฤศจิกายน 2566 1604
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2524/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 07 พฤศจิกายน 2566 186
ปชส. : วีดีโอบรรยายพิเศษ เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ" โดย คุณพรรณี ศักดิ์ทัศนา ผู้อำนวยการกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 ตุลาคม 2566 232
แนะนำผู้บริหารใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วาระ 2567-2570) 10 สิงหาคม 2566 2018
การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 พฤษภาคม 2566 407
ปชส. : แนวทางการปฏิบัติและการมอบอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดี กรณีการจัดหาพัสดุวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 19 เมษายน 2566 339
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบที่ 811/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากรประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 เมษายน 2566 424
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 810/2566) เรื่อง อัตราค่าใช้บริการวิชาการทางห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 เมษายน 2566 369
เอกสารเผยแพร่ : ระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยงานบริหารทั่วไป คณะสาธารสุขศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2565 587
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การใช้ช่องทางการสื่อสารและพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 22 กรกฎาคม 2565 1296
เอกสารเผยแพร่ : คู่มือปฏิบัติ เรื่อง การยืมเงิน การจ่ายเงิน และการคืนเงินทดรองจ่ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 มีนาคม 2565 690
ประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 (ประกาศ ก.พ.อ.) 10 กุมภาพันธ์ 2565 527
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1026/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดลองจ่ายจากเงินรายได้ 27 มกราคม 2565 727
เอกสารเผยแพร่ : หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยงานบริหารทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 พฤศจิกายน 2564 620
ปชส. : ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้ใจบุญร่วมบริจาคเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน QR Code (ลดหย่อนภาษี2เท่า) 18 ตุลาคม 2564 1801
วิดีโอ : อบรมการใช้งานระบบการลาออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 สิงหาคม 2564 899
เอกสารเผยแพร่ : รายงานการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1026/2564 โดยหน่วยคลังและพัสดุ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2564 30 กรกฎาคม 2564 610
ประกาศ : หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 30 มิ.ย. 64) 09 กรกฎาคม 2564 498
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 11 มิถุนายน 2564 1531
เอกสารเผยแพร่ : เรื่องรายงานการอบรมหลักสูตรระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์ โดย นางประธูป นาสมสร้อย 01 มิถุนายน 2564 568
เอกสารเผยแพร่ : รายงานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 โดยหน่วยคลังและพัสดุ 21 พฤษภาคม 2564 428
ปชส. วิดีโออบรมโปรแกรมการสอนและการสอบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 14 พ.ค. 2564 17 พฤษภาคม 2564 483
เอกสารเผยแพร่ : เรื่องการจัดประชุมและการจัดทำเอกสารการประชุมออนไลน์ Confirmation โดย น.ส.วีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ 13 พฤษภาคม 2564 489
พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 29 มีนาคม 2564 558
ประกาศ : การใช้ยานพาหนะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการปฏิบัติงานและสวัสดิการ ของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ลว. 4 ม.ค. 64) 04 มีนาคม 2564 467
คู่มือ : มาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 กันยายน 2563 727
ช่องทางและขั้นตอนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 สิงหาคม 2563 706
แผนภูมิการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2563 713
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561 2046
ปชส. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 1650
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2558 1631
ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 สิงหาคม 2558 3940