ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

เรียน  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวันเสาร์-อาทิตย์

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายการบริหารจัดการที่จอดรถสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

      จึงกำหนดให้ พื้นที่อาคารจอดรถที่ 1(โซนหน้าห้องสมุด) มีจำนวนช่องจอด 15 ช่อง ให้สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับคณาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้เข้าจอดในช่องดังกล่าว

      ในครั้งนี้ จึงขอความอนุเคราะห์นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการในวันเสาร์-อาทิตย์ งดจอดรถในช่องจอดรถทั้ง 15 ช่องดังกล่าว ทั้งนี้โดยมีป้ายคำเตือน(ตามภาพด้านล่าง)ได้ติดตั้งกำหนดพื้นที่ไว้ให้ทราบแล้ว สำหรับอาคารจอดรถอื่นๆและพื้นที่ว่างสามารถจอดได้ตามปรกติ.

จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติร่วมกัน

คณะสาธารณสุขศาสตร์