ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี

วันวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.49 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี ณ บริเวณอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

On Monday 13 May 2019, at 6.49 am., Asst.Prof.Dr. Somsak Pitaksanurat, Dean of the Faculty of Public Health, joined the ceremony of the 33th year of Establishment of Faculty of Veterinary Medicine KKU.

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์

 

มหาวิทยาลัยอินโดนิเซีย หารือแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับคณะสาธารณสุขศาสตร์

      ช่วงเช้าของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ณ ห้องสิริคุณากร 6 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้บริหารจาก  Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ได้เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้คณะอาคันตุกะยังได้พบปะศิษย์เก่าของ Universitas’ Aisyiyah Yogyakarta ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ก่อนมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน    

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The ICPH-GMS

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Grater Mekong Sub-Regional Public Health Academic Network Deans’ Meeting ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในปี พ.ศ. 2560 และการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 10 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน รวมถึงการวางแผนการจัดการประชุมครั้งที่ 11 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขงในอนาคตด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ School of Public Health, Kunming Medical University ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th ICPH-GMS ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มี Kunming Medical University เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโป้สเตอร์ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวนมากจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 6th AHLA Conference และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

      วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย ประธานหลักสูตรฯ ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีนำทีม นักศึกษา และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภท Oral และ Poster Presentation ในการประชุม The 6th Asian Health Literacy International Conference : A Health Literate Asia and Beyond ณ Shan Medical University ประเทศไต้หวัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านความฉลาดนโยบายด้านสุขภาพอันที่จะเอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพในชุมชนและประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัลได้ถึง 2 รางวัล AHLA President Award Winner ได้แก่ ดร.นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ์ และ น.ส. พรทิวา ทับคลัง

      During 25-27 October 2018, Assoc.Prof.Dr.Pannee Banchonhattakit, Vice Dean for Academic Affairs and Student Development, Asst.Prof.Dr.Kesinee Saranrittichai, program chairperson, who were assigned from the Dean to lead lecturers, together with graduate students to attended and give both oral and poster presentation on the 6th Asian Health Literacy International Conference (6th AHLA Conference) on A Health Literate Asia and Beyond in Shan Medical University in Taichung, Taiwan. The purpose of this conference is to promote health literacy in all health policies and health practices that could improve healthcare services in all the communities and countries. Furthermore, this time, 2 graduate students of Faculty of Public Health were awarded the President Award Winner 1. Dr Natnapa Patchasuwan 2. Miss Porntiwa Tabklung. Congratulations.

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา, และ ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

      วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี

      วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.49 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรไปร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง มีการบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับข้าของแผ่นดิน โดยประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จ.ปทุมธานี จนถึงเวลา 12.00 น. ด้วย

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong