ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ช่วงเช้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, และทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 21 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ซึ่งบันทึกความร่วมมือฯ นั้น เป็นข้อตกลงที่ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษ ที่ 21 เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning)

เอกฤทธิ์ / ภาพ
ขวัญหทัย / ข่าว

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน, พร้อมบุคลากรฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน, พร้อมบุคลากรฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

ผู้บริหาร EIU เยือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Eastern International University หรือ (EIU) ประเทศเวียดนาม นำโดย Mr. Nguyen Tan Loi ประธาน EIU ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะวิชาต่างๆ รวมถึงได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 55 ปี

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดรชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ณ อาคาร AG01

พร้อมนี้ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเช้าข้าวกล้องสามสีและไข่ไก่สดให้อีกด้วย

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจาก MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปยังประเทศพม่า ด้วยรับเชิญจาก Myanmar Health Assistant Association:  MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือProject Management Module ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Myanmar Health Assistant Association และก็ได้มีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์