ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ H.E. Mr. Rachmat Buduman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ 

 

 

เพนท์โคม โฮมกัน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผอ. กองฯ จิดาภา พลางวัน พร้อมบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปะ ระบายสีโคมไฟ เป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มของงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ผลงานของทุกท่านจะถูกนำไปร่วมประดับตกแต่ง ในเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ ผอ.กองบริหารงานคณะ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

 

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

แสดงความยินดีวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เข้าแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร MBA เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 28 ปี อีกทั้งยังได้รับมอบของที่ระลึกจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

บ่ายวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และ   รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมเกียรติ           ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 12 ที่ให้เกียรติมามอบหนังสือ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยตัวท่านเอง

อนึ่ง คณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงด้านอื่นๆ อย่างดียิ่งโดยเสมอมา

  

       

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร