ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันมหิดล"

      วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันมหิดล" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี

      วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.49 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรไปร่วมแสดงความยินดีกับคณะศึกษาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์ อีกทั้ง มีการบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะสำหรับข้าของแผ่นดิน โดยประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จ.ปทุมธานี จนถึงเวลา 12.00 น. ด้วย

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี


      วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมร่วมพิธีทำบุญ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุจากวัดป่าอดุลยาราม พร้อมรับพรพรมน้ำมนต์

ทั้งนี้ ท่านเจ้าอาวาสได้กล่าวให้ข้อคิดในเรื่องการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆ แห่ง ที่เราเดินทางหรือพักแรมไว้อีกด้วย

 

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎

 

คณะกรรมการวิชาการฯร่วมสัมมนาวิชาการสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาด้านวิชาการฯ และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อบัณฑิตที่พึงประสงค์ศตวรรษที่ 21 สอดรับ Thailand 4.0

      วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมตักศิลาฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฝ่ายวิชาการในปีที่ผ่านมา การวิเคราะจุดแข็งจุดอ่อน(SWOT) และการทบทวนแผนพัฒนาวิชาการ วิเคราะห์กระบวนการย่อยของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ โดยประเด็นสำคัญในการเขียนกระบวนการย่อยของหลักสูตร ได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2) กระบวนการรับเข้าศึกษา 3) กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 4) กระบวนการพัฒนานักศึกษา 5) กระบวนการประเมินผลหลักสูตร 6) กระบวนการบริหารหลักสูตร 7) กระบวนการส่งเสริมบัณฑิตที่เป็นเลิศ(ทักษะภาษาอังกฤษ,ภาษาต่างประเทศ) และ 8) กระบวนการพัฒนาอาจารย์

      ทั้งนี้ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, คณะผู้บริหารประธานหลักสูตรฯ และบุคาลกรกรรมการวิชาการ ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก และมุ่งผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามศตวรรษที่ 21 สอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและเสวนาร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

      วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ” และช่วงบ่ายได้ร่วมเสวนาในประเด็น “การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น” ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 109 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีจุดประสงค์ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ณ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 280 คน

ถ่ายภาพ : อัญญา, รายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เยือนประเทศเมียนมาร์ หารือการพัฒนาด้านการศึกษาแก่บุคลากรชาวเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561

      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี และคณะผู้เดินทาง ซึ่งประกอบไปด้วย นายสุรพล เพชรวรา ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์, นางจารุวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย, ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, และ นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบเอกอัคราชทูตประเทศสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ จำนวนนักศึกษาพม่าที่เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย และการสนับสนุนทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างประเทศที่ให้ชาวพม่าเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการวางแผนให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคลากรของเมียนมาร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาร์ต่อไป

       นอกจากการเดินทางเข้าพบเอกอัคราชทูตไทย ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์แล้ว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เดินทางเข้าพบผู้นำสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ของประเทศเมียนมาร์ อาธิเช่น University of Public Health, Chin Dwin College, University of Medicine1 Yangon, Shan Ethnic Health Organization และ University of Medicine Mandalay เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของประเทศเมียนมาร์ด้วย

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

หมวดหมู่รอง