ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกีฏวิทยา Insectarium & Creative Park

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ      ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกีฏวิทยา Insectarium & Creative Park (อาคารมิ้ม) โดยภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย นิทรรศการแมลงมีชีวิต คอร์สพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนและคอร์สการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลทั่วไป สวนผึ้งและสวนผักอินทรีย์ รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนและงานวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4)

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ พร้อมรักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป และบุคลากรสนับสนุน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช (รัชกาลที่ 4) “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ณ บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Science Week 2023 ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เวลา 8.45 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงาน และรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์

กิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 น. คณะสาธาณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ 2567 ณ บริเวณหลังหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน"

ขอแสดงความยินดี กับผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ 'นางสาวจิดาภา พลางวัน' เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารงาน" โดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / fb : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

พิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเซลล์บำบัดรักษาขั้นสูงที่ได้รับรองมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดชนิดต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการการรักษาทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษา ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์