ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ”

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.29 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ" และในการนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีพื้นที่ราชพัสดุ ใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ “เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า แบบสะสมหน่วยกิต ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด และวิชาเอกการจัดการ ผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนาวรัตน์ มณีนิล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรงานวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาเรียนรู้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ทราบทิศทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรในงานสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการกองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และได้นำส่งต้นกฐินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารสิริคุณากร โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,837 บาท

ข่าวจาก : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 52 คณะศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.39 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมบุคลากร เข้าร่วมดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี ทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 27 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ และมอบดอกไม้แสดงความบินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย MBA

     

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 36 คณะเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ณ ห้องเฟื่องฟ้า TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong