ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการประชุมพัฒนากรอบการถอดบทเรียน การเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าโครงการประชุมพัฒนากรอบการถอดบทเรียนการเฝ้าระวังและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมประเด็นปัญหาคุณภาพอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในประเทศ เป็นประเด็นที่รัฐให้ความสำคัญมาก่อนการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และจังหวัดขอนแก่นมีนโยบายขับเคลื่อนในเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

สำหรับการดำเนินโครงการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในครั้งนี้เป็นผลมาจากข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้จัดประชุมเรื่องเกณฑ์และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 5 พื้นที่ดังนี้

          1.เทศบาลนครขอนแก่น (เป็นพื้นที่มีการจราจรคับคั่ง/การก่อสร้าง/โรงงาน)

          2.เทศบาลเมืองศิลา (มีปัญหาเรื่องการเผาในพื้นที่เกษตร แต่โดดเด่นเรื่องการจัดการขยะอินทรีย์)

          3.อบต.บ้านกง อ.หนองเรือ (บ้านท่าลี่ มีความโดดเด่น เรื่องกลุ่มธนาคารต้นไม้)

          4.เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เป็นเขตที่มีการขนดินจากบ่อดินและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง)

          5.โรงเรียนน้ำพองศึกษา (เป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้โรงงานน้ำตาลและร่วมโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น)

และในโครงการนี้ได้เผยแพร่รายละเอียดโครงการที่ รายการวิทยุ FM103.5 มข วันศุกร์เวลา 10.10-11.00 น และ ช่อง YouTube พูดจาภาษาไทบ้าน โดย อาจารย์จิตติ กิจพงษ์ประพันธ์

Link Video --> https://www.youtube.com/watch?v=nHQOK0_LhsA


 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ร่วมเสวนาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่ ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS ชวนคุยเรื่อง ปัญหาฝุ่นอีสาน ภาพรวม เพราะมีสีแดงเข้มมาก สถานการณ์ ตัวเลข ปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพ ออนไลน์ ผ่านเพจ อยู่ดีมีแฮง ด้วยระบบ Zoom ฝุ่น PM 2.5 ช่วงนี้พุ่งขึ้นสูงคัก แต่ละหม่องเป็นได๋แหน่ ชวนพี่น้องมาร่วมฟังวงโสเหล่ออนไลน์ #อีสานชวนคิด ไทอีสานPBSxอยู่ดีมีแฮง "ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่" เสวนาโดย

1) รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) คุณวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

3) คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง จ.นครพนม

4) คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ดำเนินวงเสวนา

ลิงค์เสวนาออนไลน์ Topic: ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่

Join Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/91450388628?pwd=YmlnZUpzK2VGd1R0NzhYWHc5cExndz09

Meeting ID: 914 5038 8628

Passcode: 245470

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00น.-12.00น.  รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอนในวิชา LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น” ณ ห้องบรรยาย 1 ด้วย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอากาศสะอาดยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น  ได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงไปทำงานจริงเชิงบูรณาการการแก้ปัญหา PM2.5 ของจังหวัดขอนแก่น และมีอาจารย์ปริศนา  คำชาย อาจารย์ประจำวิชาได้ร่วมแลกเปลี่ยนด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 6

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, อ.ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกล รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร. รัฐพล ไกลกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ,               น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองฯ และ นางยุวดี เพชระ หน่วยห้องสมุด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” โดยครั้งที่ 6 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมวันแรกเป็นพิธีเปิด ประธาน โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปาฐกถาพิเศษ และการแบงกลุ่มเปลี่ยนเรียนรู้  และวันที่สองเป็นกิจกรรมการนำเสนอ และเสร็จสิ้นโครงการเป็นที่น่าประทับใจ

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมกับทีมบริหาร ได้จัดประชุมหารือการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ร่วมกับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย ,และมี ดร.ภูนท สลัดทุกข์ รองเลขาธิการสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย

ซึ่งได้มีประเด็นหารือเกี่ยวกับ

- การเตรียมการรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับ อบจ. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การรองรับงานวิจัย

- การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพโรคไต ผู้ช่วยพยาบาล และหลักสูตรอื่นๆ

- ประเด็นอื่นๆ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถานที่ ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย 3 ท่าน

1. Professor Darren Gray Deputy Director National Centre for Epidemiology and Population Health & Head, Department of Global Health, College of Health & Medicine

2.  Dr. Matthew Kelly Senior Research Fellow, Convenor Master of Public Health,

Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health

3. Dr. Kinley WANGDI NHMRC Emerging Leadership Fellow, Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

เข้าพบเพื่อหารือด้านการวิจัย กับ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ, อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และ อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม ณ ห้องรับรอง 3

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร