ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่นPM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

    ปัญหาฝุ่นPM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อยู่ในขั้นรุ่นแรงที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ เอกชน ไม่สามารถอยู่นิ่งอีกต่อไปได้ ต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า จัดประชุมร่างมติโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ จากฝุ่น PM2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ขอนแก่น

    หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงทะเบียนเสร็จ นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ รศ.ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงษ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  เป็นประธานพิธี ในกิจกรรม หลังจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ “นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือในการแก้ปัญหา มลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5” โดย ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

    พร้อมมีการนำเสนอสถานการณ์ปัญหา และร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น กลุ่มที่ 1 ประเด็นการจัดการแหล่งกำเนิด อาจารย์กัญยารัตน์ โคตรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุธาสินี ดิลกกัลยากุล สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอนแก่น เป็นผู้ดูแล กลุ่มที่ 2 ประเด็นเฝ้าระวังเชิงรุก  คุณวาทินี จันทร์เจริญ คุณปิยมาภรณ์ ดวงมนตรี  ศูนย์อนามัยที่ 7 เป็นผู้ดูแล  กลุ่มที่ 3 ประเด็นการเสนอรูปแบบการจัดการที่ดี อาจารย์จิระนันท์ พากเพียร และคุณวรนุช จันทะบูรณ์ กลุ่มวิจัยความอยู่ดี มีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดูแล

    ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM2.5 ของคณะทำงานวิชาการ  และการนำเสนอทิศทางการขับเคลื่อน และหนุนเสริมประเด็นการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากPM2.5 โดยนายณัฐพงศ์ โพธิ์วัฒนชัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

    ทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นPM2.5 จังหวัดขอนแก่น ต้องได้รับการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นในเร็ววันอย่างแน่นอน

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดสกลนคร

    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร ได้จัด การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายวิชาญ แท่นหิน ปภ.สกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ร่วมอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน

    โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้   รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง ผู้ช่วยนักวิจัย และนายศักดิ์สิทธิ์ ผลภิญโญ นักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรร่วมโครงการฝึกอบรมฯ

    ในการฝึกอบรมภาคเช้ามีการบรรยายเรื่อง การแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู และภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อระดมความคิดทำ Workshop และนำเสนอ  แนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5 จ.สกลนคร ซึ่งเป็นการ ร่วมกันหาทางออกแบบการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงปัญหาการป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้กับผู้เข้ารับการฝึกได้ตระหนักถึงภัยของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความปลอดภัยในการภัยดังกล่าว ก่อให้เกิดการลดลงของไฟป่า รวมทั้งการเผาในที่โล่ง รวมทั้งภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ตามคำที่ว่า  ”อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

                         

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม และ ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
โดยได้รับเชิญจากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ‘Systematic review and Meta-analysis’ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มข. (และผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมกับภาคีเครือข่ายตำบลหนองปลาหมอและตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังแนวทางและความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่งรวมถึงภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Kong Kalasin

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย    รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหาการวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เครื่องมือ การจัดการข้อมูลในการวิจัยและการเขียนเค้าโครงวิจัย แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรมในโรงแรมอย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงพบาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิจัย’ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2564 จำนวน 10 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพด้านการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิจัย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว