ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โอเทล ได้มีการประชุมคณะทำงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำหรับพื้นที่การดำเนินงาน เป็นการนำร่องใน 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น อุดรธานี  นครราชสีมา และอุบลราชธานี โดยขอนแก่นมีการดำเนินใน 2 กิจกรรมหลัก  คือ

(1) การพัฒนาแนวทางรูปแบบการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดขอนแก่น        มี รศ.ดร.บัวพันธ์  พรมพักพิง กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

(2)การถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบในการรับมือและการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ในจังหวัดขอนแก่น                      มี รศ.รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 1 มี.ค 65 - ส.ค 66

 

 
 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

 

 

การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ

เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้จัดโครงการประชุม “การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาสังคมเพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณะ” ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสวงหาแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในยุค New Normal ” และยังมี ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรกุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, คุณชัยวัฒน์ ประกิระเค ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น, คุณณัฐวุฒิ กรมภักดี กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้าน เป็นผู้ร่วมเวทีเสวนา และดำเนินรายการโดย รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ CPI

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Community Partners International (CPI) โดยมี  Dr. Si Thura ซึ่งเป็น Executive Director ของ CPI กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในอนาคต 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี ไกยวงษ์

การร่วมมือระหว่างพหุภาคี ในการขับเคลื่อนปัณหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น

ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.30น-16.00น. ที่ผ่านมา คุณเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า คุณกฤตภาส      ปรุงศรีปัญญา ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น  รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณธนาวุช โนราช สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น  ตัวแทน สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น (ปภ.) ผอ.สุภาวีร์ คะลา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ขอนแก่น เป็นตัวแทนภาคีเครือข่าย ได้เข้าพบ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ในการมอบข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะประเด็น “ขอนแก่นอากาศสะอาดอย่างยั่งยืน” และหารือแนวทางการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ร่วมกัน

 

ภาพ ข่าวโดย / รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู

ศึกษาดูงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T ณ เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 ก.พ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน  ศึกษาดูงานการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T ณ เทศบาลตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ ประจําปี 2563 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา “การควบคุมระบบบำบัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล” และโครงการวิจัย “การพัฒนาตัวแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามขนาดและบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ในการศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารของเทศบาล นำโดยนายคำดี ธะนาสินธ์ รองนายกเทศมนตรี และนายพัฒพงษ์ กำหอม รองปลัดเทศบาล จากนั้น รับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยน หัวข้อ “การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล” จาก นายพีระพงษ์  แดนประกรณ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 19 และ หัวข้อ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จาก จ่าเอก คมกริช สังวิเศษ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ อาจารย์ ดร.มนตรี  พิมพ์ใจ ผู้ร่วมทีมวิจัยของโครงการ ในช่วงเช้า และ ฝึกปฏิบัติการแยกองค์ประกอบของขยะ ในช่วงบ่าย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning) ของรายวิชา

 

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

พิธีลงนามความร่วมมือการผลิตสมุนไพร

วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการผลิตสมุนไพร ระหว่าง สถานวิจัยและบริการการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพื้นที่สุขภาพเขต 7 และบริษัทธนนวัฒน์ จำกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพกัน ณ ห้องประชุมตักศิลา ชัน 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์