ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว (ต่อเนื่อง)

วันที่ 1 กันยายน 64 ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์ฤทธิรงค์ จังโกฎิ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยได้รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตัวอย่างดินตะกอน (Sequencing P Extraction) และเสนอแนวทางการจัดการปัญหายูโทฟิเคชั่น ระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมการรับฟังได้แก่ทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10

 ภาพ / ข่าวโดย :  ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ 

 

บริการวิชาการในการทดสอบการตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ได้ให้บริการวิชาการ คำปรึกษาเรื่อง ฝุ่น เครื่องมือตรวจวัด และดำเนินการทดลอง ทดสอบวัสดุดักจับฝุ่น โดยใช้เครื่องมือ cassette sampler,  cyclone  และปั๊มดูดอากาศ ให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำโครงการ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการกรองฝุ่นและกลิ่นของแผ่นกรองอากาศจากส่วนประกอบของกล้วยผสมถ่านกัมมันต์ ได้แก่ 1.นายภัทรชัย สง่างาม 2. นางสาว วรรษวดี เทพศิลา และ 3. นางสาวกฤติมา สีซุย ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา คุณครูมิยาวดี หาโกสีย์ และคุณครูอาริศา อรรคษร ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องทดลองและอุปกรณ์ เครื่องมือจากห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ การทดลองเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

                 

 

 

ภาพ ข่าวโดย/ รศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู

 

 

 

ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา ยูโทฟิเคชั่นระยะยาว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโท ฟิเคชั่นระยะยาว "ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์"และ "อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์" พร้อมด้วยทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ลงพื้นที่เพื่อเก็บตะกอนดินเพื่อวิเคราะห์ Sequencing P Extraction  และตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์อัตราการสังเคราะห์แสงของ cyanobacteria ชนิดและปริมาณเพื่อปฏิบัติการต่อไป

     

 

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นใน บึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นในบึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการ ด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และอาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในหัวข้อนวัตกรรมการใช้ตะกอนดินประปาดัดแปลงในการจัดการยูโทฟิเคชั่น โดยมีเครือข่ายคณะทำงานบ้านเป็ดเข้าร่วมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียบึงหนองโคตร ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (กฝภ.2) และทีมงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

   

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ การจัดการและแก้ไขปัญหายูโทฟิเคชั่นในแหล่งน้ำ ณ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้รับเชิญให้เข้าพบกับผู้บริหารชุดใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายชัชวาล ธีรภานุ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด) นายมนตรี  สุพรหมอินทร์ (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นายจุลพล  มงคลสินธุ์  และทีมงานอีกหลายท่าน เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้คือ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ จะจัดทำโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อใช้สำหรับออกแบบและคำนวณการใช้สารส้มในการแก้ไขปัญหา โดยทางเทศบาลจะร่วมมือด้านกำลังคนในการศึกษาเบื้องต้นและจะเสนองบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มรูปแบบ และจะมีการหารือร่วมกันอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

ภาพข่าวโดย นายจุลพล  มงคลสินธุ์
เขียนข่าวโดย นายไพทูลย์ น้อยวังหิน

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานวิจัยและและบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยสมุนไพรต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ รวมไปถึงความร่วมมือการสนับสนุนการบริการทางการศึกษา วิชาการ และวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ณ ห้องประขุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร รายงานข่าว