ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)

 เมื่อวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย    รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการอบรมในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การศึกษาวิจัยและประเมินผล โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดปัญหาการวิจัย การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระเบียบวิธีวิจัย หลักการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการวิจัย จริยธรรมในการวิจัย เครื่องมือ การจัดการข้อมูลในการวิจัยและการเขียนเค้าโครงวิจัย แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) ซึ่งสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรมในโรงแรมอย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ออกให้บริการวิชาการเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.เชษฐา งามจรัส และ รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม คณาจารย์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวสถิติ) สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจากโรงพบาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติวิจัย’ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2564 จำนวน 10 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชุมแพด้านการเลือกใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการทำวิจัย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม, ศรศักดิ์ อุระ รายงานข่าว

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำบันทึกลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัยผลกระทบและพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างกลุ่มวิจัยวิทยาการระบาดและการป้องกันโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Cancer Epidemiology and Prevention Research Group: ACEP) กับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมมือกันในการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาด ผลกระทบ และพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 (ส่งเสริม ป้องกันด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการทำงานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้ง รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ หัวหน้ากลุ่มวิจัย ACEP ลงนามร่วมกับ นพ.สุวรรณชัย นายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมทั้ง นพ.ชาตรี เมธาธราธิป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทลแอนด์คอนเวนชั่น เซ็นต์เตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

   
   
   

ข่าว/ภาพ โดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด และการผลิตน้ำประปา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2  การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบท่อประปาและการบำรุงรักษา”  ภายใต้โครงการ “Collaborative research on improvement of water supply in rural communities of Thailand: Khoksi and Nong Toom Sub-district, Khon Kaen Province”  ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลหนองตูม และเทศบาลตำบลสำราญ โดยทีมวิทยากรจากกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนี้ได้มอบชุดครื่องมือ “ความเข้มข้นของคลอรีนที่เหมาะสมกับช่วงปริมาณแบคทีเรียเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปา” ประกอบด้วยตารางความเข้มข้นของคลอรีนที่เหมาะสมกับช่วงปริมาณแบคทีเรีย ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ ชุดทดสอบแบคทีเรียโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์ม และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการเติมคลอรีน ให้กับเทศบาลตำบลหนองตูม ซึ่งเป็นผลงานของ น.ส.นิภาพร มหาแสน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่อไปของโครงการคือการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่แนวท่อประปา ณ เทศบาลตำบลหนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ได้เวลา ปลุก เปลี่ยน คนสาสุขฯ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 โครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) ณ อาคารพุทธศิลป์ ฝั่งประตูริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ ล้นเมืองขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เทศบาลนครขอนแก่น  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  สมัชชาสุขภาพขอนแก่น  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานต่อ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ชี้แจงการเตรียมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเรื่องขยะในตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดต้นตาล ตลาดถนนคนเดิน และตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. โดยมี อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์ มข. นายปกรณ์ หงส์สิงทอง น.ส.สถิตย์ภรณ์ เชียรโคกกรวด นักศึกษาคณสาธารณสุขศาสตร์ มข. และ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง เป็นคณะทำงาน

   ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตัวแทนชมรมหอพัก อพาร์ตเมนท์ ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนบ้านสาวะถี ได้มาสะท้อนปัญหาเรื่องขยะ ทั้งในมุมมองคนคนทิ้ง และมุมมองของคนทำงานเก็บขยะ มีการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการระดมความคิดมีวิทยากรผู้ดำเนินคือ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกระบวนการ ไฮไลท์ของการประชุมช่วงท้ายได้มีการประกาศปฏิญญาคนขอนแก่น V.1 ดังนี้

1. ประชาชนคนขอนแก่นจะคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างสุข สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรม “หยุดกินเหลือเพื่อชาติ”

2. หอพัก อพาร์ตเมนท์ จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดการลดขยะเพื่อรักษ์โลก และแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำ

3. ตลาดจะสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะจากผู้ให้ถึงผู้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
 แล้วพวกเราชาวสาสุขฯ พร้อมหรือยังที่จะปลุกเปลี่ยน

วิดีโอประกาศปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1

เครือข่ายสปาร์คยู เด็ก เยาวชน ประชาชน ชมรมหอพักอพาร์ทเม้นท์ ตลาด ร่วมประกาศเจตนารมย์ "ปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น" ครั้งที่ 1 ปลุกเปลี่ยนเมือง ด้วยการลด  คัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ลดความเหลื่อมล้ำ 

#ปลุกเปลี่ยนเมือง  #สสส.  #สปาร์คยูอีสานบ้านเฮา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (ELDERLY CAREGIVER)” รุ่นที่ 3 ทั้ง 30 ท่าน

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 3 ณ ห้อง AHALA อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบฯ  โดยในรุ่นที่ 3 นี้ มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 30 คน

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ