ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ได้เวลา ปลุก เปลี่ยน คนสาสุขฯ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 โครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น (ครั้งที่ 1) ณ อาคารพุทธศิลป์ ฝั่งประตูริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โครงการปลุกเปลี่ยนเมืองโดยการทำงานของเครือข่ายสื่อศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ภายใต้แผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะ ล้นเมืองขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย  เทศบาลนครขอนแก่น  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  สมัชชาสุขภาพขอนแก่น  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการทำงานต่อ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
     เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ประสานงานโครงการปลุกเปลี่ยนเมือง ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ชี้แจงการเตรียมการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเรื่องขยะในตลาด 3 แห่ง คือ ตลาดต้นตาล ตลาดถนนคนเดิน และตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. โดยมี อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์ มข. นายปกรณ์ หงส์สิงทอง น.ส.สถิตย์ภรณ์ เชียรโคกกรวด นักศึกษาคณสาธารณสุขศาสตร์ มข. และ น.ส.สาหร่าย ซื่อตรง เป็นคณะทำงาน

   ในการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหาขยะขอนแก่น ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลายภาคส่วน เช่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ตัวแทนชมรมหอพัก อพาร์ตเมนท์ ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดเปิดท้ายหอกาญ มข. ชุมชนศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น น้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ โรงเรียนบ้านสาวะถี ได้มาสะท้อนปัญหาเรื่องขยะ ทั้งในมุมมองคนคนทิ้ง และมุมมองของคนทำงานเก็บขยะ มีการระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ด้วยกระบวนการระดมความคิดมีวิทยากรผู้ดำเนินคือ รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกระบวนการ ไฮไลท์ของการประชุมช่วงท้ายได้มีการประกาศปฏิญญาคนขอนแก่น V.1 ดังนี้

1. ประชาชนคนขอนแก่นจะคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างสุข สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรม “หยุดกินเหลือเพื่อชาติ”

2. หอพัก อพาร์ตเมนท์ จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดการลดขยะเพื่อรักษ์โลก และแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำ

3. ตลาดจะสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะจากผู้ให้ถึงผู้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก
 แล้วพวกเราชาวสาสุขฯ พร้อมหรือยังที่จะปลุกเปลี่ยน

วิดีโอประกาศปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น ครั้งที่ 1

เครือข่ายสปาร์คยู เด็ก เยาวชน ประชาชน ชมรมหอพักอพาร์ทเม้นท์ ตลาด ร่วมประกาศเจตนารมย์ "ปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่น" ครั้งที่ 1 ปลุกเปลี่ยนเมือง ด้วยการลด  คัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญ ลดความเหลื่อมล้ำ 

#ปลุกเปลี่ยนเมือง  #สสส.  #สปาร์คยูอีสานบ้านเฮา

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (ELDERLY CAREGIVER)” รุ่นที่ 3 ทั้ง 30 ท่าน

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 3 ณ ห้อง AHALA อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบฯ  โดยในรุ่นที่ 3 นี้ มีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น 30 คน

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ร่วมการสัมมนา “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว”

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ นำนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน ในรายวิชา 512411 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เข้าร่วมการสัมมนา  “รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ สู่สังคมสีเขียว” ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบนสู่สาธารณะ และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตลอดจนเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานต้นแบบการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

กิจกรรมประกอบด้วย (1) แถลงการณ์ 1 ปี สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ลุ่มน้ำชีตอนบน และความท้าทายต่อไป” (2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ” (3) พิธีเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ประจำปี 2563 (4) กิจกรรมเสวนา Talk To Change เราปรับ...โลกเปลี่ยน “YOU CAN DO” (5) Esan Green talk EP 5 “การจัดการขยะที่ต้นทางโดยชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 หน่วยงานภาคเอกชน และโครงการ “วน” รวม ประมาณ 250 คน

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 / อ.ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 4

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยในรุ่นที่ 4 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 14 – 30 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 2 ทั้ง 33 ท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้จบอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้จบหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 33 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบฯ ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ เหลืออีก 2 รุ่น หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th/

หรือติดต่อสอบถาม รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 3

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver” รุ่นที่ 3  โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ในรุ่นที่ 3 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 17 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 47 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ