ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

เตือนภัยฝุ่น PM2.5 ทีมอาจารย์ PM2.5 มข. ผลึกกำลังร่วมมือกับคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายอนุบาล) แนะแนวทางป้องกัน

วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม พ.ศ 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล)  โดยได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์และ อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนานักเรียน และ องค์กรสัมพันธ์ ในการเตือนภัยฝุ่น PM2.5 ให้ความรู้และการป้องกัน รวมถึงการ Workshop เข้าถึง Application Air4Thai ในการเฝ้าระวัง ดูค่าความเข้มข้นของ PM2.5 และค่า AQI 

           ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ทีมวิจัย PM2.5 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์, อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์, อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน คณะแพทยศาสตร์ และ ทีม CKDnet  ร่วมให้ความรู้และหารือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงทางออก/การป้องกัน ดูแลนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาล ให้ปลอดภัยจากฝุ่นที่รุนแรงช่วงหนาวนี้ ในการนี้มีคณาจารย์และผู้นำผู้ปกครองของนักเรียนเข้าฟังมากกว่า 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ สอบถาม และหามาตรการร่วมกัน ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมและโรงเรียนสาธิตเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวัง PM2.5 อีกด้วย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

หน่วยวิจัยบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ นำนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วมกับชุมชนเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการและวิจัย

วันที่ 27 พ.ย. 2562 หน่วยวิจัยบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์ โดย ดร.รัฐพล ไกรกลาง ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฎิ นางกรุณา โสฬสจินดา นางอรวรรณ ดีสุรกุล และคณะกรรมการฯ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการ วิจัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ชุมชนการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐานคือฐานการเรียนรู้ฟันสวย เล็บใส ใส่ใจสุขภาพ ฐานการเรียนรู้วัยรุ่นรู้เยอะไม่ติดโรค ฐานการเรียนรู้ก้มๆ เงยๆ เปลี่ยนวิถีที่เคยให้เหมาะสม ฐานการเรียนรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิตพิชิตความดันโลหิตสูง และฐานการเรียนรู้โครงการการป้องกันอันตรายจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารอำเภอภูเวียง ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ นายอำเภอ ประจักษ์ ไชยกิจ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน สาธารณสุขอำเภอภูเวียง นายไพฑูรย์ มั่นงคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู นายสุรินทร์ หล้าแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง นางจุไรรัตน์ สาวิกันย์ กำนันตำบลทุ่งชมพู นายสุรเดช เขียวหนูร่วมเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษา คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งนำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร
ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุลในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีชาวบ้าน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกิจกรรมมากกว่า 250 คน

ข่าวโดย : นางกรุณา โสฬสจินดา

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการฯ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกให้บริการวิชาการ โดยได้รับเชิญจาก Cochrane Indonesia และ Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Gadjah Mada University เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ (One-day workshop) เรื่อง "Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluations"
และเข้าร่วม Cochrane Indonesia Symposium & The 2nd International Conference on Epidemiology (Cochrane Indonesia Learning Week 2019) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย"

ข่าวโดย : รศ.ดร.พอใจ พัทธนิตย์ธรรม
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้บริหาร MHAA ประเทศเมียนมา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ San Lin Oo ผู้บริหารจาก Myanmar Health Assistant Association (MHAA) และคณะ ที่ได้เดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนบม ตำบลเมืองเก่า อ. เมือง จ. ขอนแก่น ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบสุขภาพระหว่างเมียนมาและไทยด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

มข. ลงนาม MOU กับ Chindwin Technological University

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Chindwin Technological University ประเทศเมียนมา โดยมี Mr. Kyaw Htin Latt ซึ่งเป็น CEO ของ Chindwin Technological University เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 5 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร โดยมี รศ. ดร . ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มีคณบดี รองคณบดีคณะต่างๆ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย

Chindwin Technological University ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การขยายความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายกับหลายคณะวิชามากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศเมียนมา

ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์นำผู้บริหารจากเมียนมา เข้าศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย

      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำ Dr. Than Lwin Tun ผู้อำนวยการ Department of Traditional Medicine, Ministry of Health and Sports ประเทศเมียนมา พร้อมด้วย Dr. Aung Kay Tu และ Dr. Nyunt Naing Thein เข้าศึกษาดูงานสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหน่วยงานที่เข้าศึกษาดูงาน

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์