ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่นที่ 2

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver” รุ่นที่ 2  โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล โดยได้แบ่งจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน ในรุ่นที่ 2 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติงาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงและเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ ประชุมจัดทำแผนเพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นำโดย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ พร้อมทีมอาจารย์จัดประชุมร่วมหารือวางแผนดำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเชิญ ดร.วาสนา สอนเพ็ง จากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี ร่วมหารือให้แนวทางและข้อเสนอแนะในการวางแผนดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข./ ผู้โพสต์ : Naowarat Tungsrithong
รายงานข่าว
: วัชระ วินากร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver รุ่น 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ Certificate for Caregiver โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมาย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นผู้แทนกล่าวเปิดงานจัดอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการจัดอบรมครั้งนี้โดยได้แบ่งการจัดอบรมทั้งหมดเป็น 4 รุ่นๆ ละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 นี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-25 สิงหาคม 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 48 คน ช่วงระยะเวลาการอบรมดังกล่าวได้มีการจัดการเรียนการสอนและฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตเหตุการณ์จริงต่อไป

ภาพบรรยากาศในงานอบรม

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการอบรมพัฒนากลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ พิธีเปิดโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติเชิญวิทยาการ ศาตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องตักศิลา อาคาร อรุณ จิรวัตน์กุล

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

สัมพันธ์ศิษย์เก่าสา’สุข สร้างสรรค์ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียม

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางมาลา สรรพวุธ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ร่วมลงพื้นที่และประชุมหารือร่วมกับโรงพยาบาลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำผลการศึกษาวิจัยของ อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร เพื่อสร้างต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลหนองพอก ทั้งนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ พนมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองพอก และบุคลากรยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการจัดการน้ำและพลังงานของโรงพยาบาล #คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายบริการวิชาการสู่ชุมชน #สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน Goal 6: Clean Water and Sanitation

ภาพ/ข่าว : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

ศูนย์ฯ EARTH ร่วมมือ 3 หน่วยงานรัฐ ลงพื้นที่ขอนแก่น ดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการระบบประปา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย ศูนย์ฝึกอบรมวิจัยและการประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EARTH) ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการ โครงการ “Collaborative research on improvement of water supply in rural communities of Thailand: Khoksi and Nong Toom Sub-district, Khon Kaen Province” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด และการผลิตน้ำประปา ระหว่าง 3 หน่วยงาน และเครือข่ายคณะทำงานคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้ลงสำรวจพื้นที่ศึกษา ณ ตำบลโคกสี และตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และศึกษาดูงานพร้อมเยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็น Water Safety Plans และการบริหารจัดการระบบประปา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

ข่าว/ภาพ โดย : ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ