ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ให้บริการวิชาการเพื่อสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน”

      เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการเพื่อสังคมโดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “สถานการณ์ ผลกระทบ และการบูรณาการในการป้องกันและรับมือปัญหา PM2.5” ในด้าน “นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ” ร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย จากคณะแพทยศาสตร์ มข. และ ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.  
     ทั้งนี้จัดขึ้นในงาน การสัมมนา “เวทีสถานการณ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่นซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 10 จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

ภาพบรรยากาศในงาน

เนื้อหาข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

 

นักศึกษาทุน Lao-Luxembourg เข้าพบคารวะคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะนักศึกษาทุน Lao-Luxembourg จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) จำนวน 6 คน ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เบญจา มุกตะพันธุ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) และนางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมด้วย ในการเข้าพบดังกล่าวท่านคณบดีได้ให้ข้อเสนอแนะในการศึกษาและสอบถามถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ร่วมงานบริการวิชาการรับเชิญจัดประชุมสัมมนา Symposium ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข. ได้รับเชิญจัดประชุมสัมมนา Symposium ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ - Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders  ณ เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลี

      ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับเชิญให้จัดประชุมสัมมนา (Symposium) ในหัวข้อ Methods for health risk assessment and risk factors identification of occupational back pain ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “10th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS-2019)ณ เมืองโบโลญญา (Bologna) ประเทศอิตาลี (Italy) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติด้านโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงาน (International Commission of Occupation Healthof Scientific Committee on Musculoskeletal Disorders (ICOH-SC MSD) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งแพทย์ พยาบาล นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มาเก็บเครดิต จำนวนชั่วโมงประสบการณ์ด้านวิชาชีพจากการเข้าประชุมวิชาการครั้งนี้ และเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อภิปรายร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการของสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติด้านการป้องกันโรคจากการทำงานกลุ่มอาการ MSDs ซึ่งการประชุมนี้มีขึ้นทุก3 ปีต่อครั้ง หมุนเวียนตามประเทศสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาภายใต้โครงการวิจัยด้านเออร์โกโนมิกส์ ไปจัด symposium ประกอบด้วย ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, นางสาววรวรรณ ภูชาดา และ นางสาวณฤดี พลูเกษม นำเสนอผลงานด้านการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพต่อการสัมผัสปัจจัยทางการยศาสตร์ภายใต้โปรแกรมการเฝ้าระวังโรคปวดหลังจากการทำงานที่ได้รับการจดสิขสิทธิ์โปรแกรมแล้วโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการพัฒนามาต่อเนื่องควบคู่กับบริการวิชาการด้านการประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังโรคทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/

 

งานวิจัยสู่บริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อสุขอนามัยประชาชน

      วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง “Collaborative research on improvement of water supply in rural communities of  northeast Thailand” ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 และ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด และการผลิตน้ำประปา โดยคำนึงถึงประโยชน์และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ

      ผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วย Professor Yoshinobu Ishibashi, อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, ผอ.มงคล ธนะนาวานุกุล ผอ.ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, สถาบันเครือข่ายความร่วมมือ อ.ดร.จุทามาส แก้วสุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นางสาสุจิรา ประสารพันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ นางสาวนิภาพร มหาแสน นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

     

ภาพ/ข่าวโดย : อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ

 

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ร่วมงานบริการวิชาการรับเชิญเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISBM-11 ณ เมือง Leuven ประเทศ Belgium

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มข. ได้รับเชิญเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISBM-11 จัดโดยคณะกรรมการวิชาการ ICOH-Occupational Toxicology และนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมือง Leuven ประเทศ Belgium

      ในระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 สิงหาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดงานประชุมวิชาการ “11th International Symposium on Biological Monitoring in Occupational and Environmental Health (ISBM-11) ณ เมืองลูเวน (Leuven) ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) ในฐานะของกรรมการวิชาการด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยของสมาพันธ์อาชีวอนามัยนานาชาติ (International Commission of Occupation Health- Scientific Committee on Occupational Toxicology-ICOH SC OT) วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมนี้เพื่อความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายกรรมการพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ การค้นพบวิทยาการใหม่จากผลงานวิจัยและอภิปรายด้านดัชนีตัวชี้วัดการสัมผัสสารเคมีอันตรายของพนักงานจากการทำงานทั้งส่วนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และจากสิ่งแวดล้อม โดยกรรมการวิชาการพิษวิทยาอาชีวอนามัย ICOH–SCOT ซึ่งมี Ms. Kate Jones เป็นประธานกรรมการ ICOH-SCOT จัดงานขึ้นด้วยความร่วมมือกับกรรมการวิชาการทีม ICOH-Toxic of Heavy Metal และ ICOH-Rural Health โดยปีนี้เจ้าภาพหลักคือ Katholieke University of Leuven, Belgium ที่มี Dr. Radu Duca หนึ่งในกรรมการ ICOH-SCOT เป็นเจ้าภาพหลักในการประชุมครั้งนี้ ด้วยทำให้มีผู้ร่วมงาน การบรรยายจาก keynote และนำเสนอผลงานวิจัย กว่า 400 เรื่องด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

      ในครั้งนี้ รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร คือ ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สม.วิทยาการระบาด นักศึกษาในหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวกชกร อึ่งชื่น และนางสาวอุมากร ธงสันเทียะ ภายใต้โครงการวิจัยการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังการสัมผัสสารเคมีจากการทำงานทั้งสารเคมีทางการเกษตรและสารไอระเหยง่ายกลุ่มบีเทค ไปร่วมนำเสนอทั้งรูปแบบวาจา (oral presentation) และโปสเตอร์ (poster presentation)

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจาก CTU ประเทศเมียนมาร์

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จาก Chindwin Technological University ประเทศเมียนมาร์ นำโดย  Mr. George Kyaw Htin Latt ซึ่งเป็น CEO ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่รวม 7 คน ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะดังกล่าว ได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ รวมถึงได้เข้าพบ อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังได้เข้าพบผู้บริหารของคณะวิชาต่างๆ อาทิ เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ หอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้วย

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์