ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ วิทยากร-ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับเบิ้ลยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น อาจารย์จากสาขาวิชาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้เพิ่มทักษะ ความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และมีการ workshop ของนักศึกษา ในช่วงท้ายได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

โครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-15.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คน ได้จัดทำโครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ จำนวน 15 ท่าน ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ในการจัดโครงการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 517431 Practice in Occupational health and safety  ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้จากการเรียนที่ผ่านมาให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการอบรมฯ ได้มีการทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้าอบรม และมีการให้ความรู้โดยใช้สื่อนำเสนอและคลิปวิดีโอ และมีการ Workshop เพื่อทดสอบความเข้าใจ ซึ่งการในจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น และทางกลุ่มผู้จัดโครงการขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ทางกลุ่มผู้จัดโครงการได้เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

รายงานข่าวโดย: นักศึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

 

โครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563   เวลา 08.30-16.30 น  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2018”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน  78  คน  ณ  ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ วิทยากร-ที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์ ระบบมาตรฐาน ISO5001/9001/14001 ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อ.อาคม จันทะวงษ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานมากขึ้น พร้อมทั้งในช่วงสุดท้ายของการอบรมมีการ workshop ของนักศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และความพึงพอใจอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)”

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)” เพื่อเป็นการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินในสายอาชีพในอนาคต  โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิเช่น ระบบการบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก  การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการขนส่งทางบก  มุมมองและระเบียบปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 62 คน รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมี ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และ ผศ.ดร.กาญนิถา  ครองธรรมชาติ เป็นคณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

 

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership โดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญ Dr. Roderick  Robillos เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร /ข่าว : วัชระ วินากร

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ศิษย์เป็นผู้มีความรู้มีคุณธรรม จากนั้นนักศึกษาแต่ละชั้นปีนำพานไหว้ครูขึ้นไหว้ครู ท้ายสุดประธานพิธีได้กล่าวโอวาทแก่นักศึกษาเป็นอันเสร็จพิธี  

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ