ข่าวกิจกรรมการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดงานอบรมสัมมนาวิชาการ “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides”

      ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานอบรมสัมมนาเรื่อง “Seminar on Risk Assessment of Air Pollutants and Regulation of Pesticides ” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ระดับนานชาติ Professor Dr. Herman Nybro Autrup, Professor Emeritus from Aarhus University, Denmark (Past President of Inter Union of Toxicology) and Adjunct Professor from the Chulabhorn Graduate College and Research Institute โดยให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามต่อสุขภาพด้านมลพิษในบรรยากาศการทำงาน และมาตรฐานการควบคุมจากการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในปัจจุบัน
     ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิชาการและการวิจัยทางพิษวิทยาในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในกระบวนการและงานวิจัยด้านพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ   
      งานสัมมนาครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) รวมถึงคณาจารย์เข้าร่วมงาน และมีกิจกรรมสัมมนาโดยให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยและการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบและการศึกษาเชิงทดลอง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรูปแบบ Oral presentation ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อบรรยาย ได้แก่ การสัมผัส BTEX/ PAH การสัมผัสยาฆ่าหญ้าในเกษตรกรชนิด Glyphosate, Paraquat และการประเมินความเสี่ยงในผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานกลางแจ้ง ทั้งนี้ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกขอบคุณท่านวิทยากร

สามารถติดตามบรรยากาศการอบรมสัมมนาได้จากลิงค์ https://youtu.be/3yiGCaphom8 หรือกิจกรรมอื่นๆ จาก webpage ของหลักสูตรปริญญาโท วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ลิงค์ https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/

ภาพบรรยากาศ

ภาพและข่าว : เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Link : https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เสริมทักษะนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001Occupational  Health and Safety Management System  เมื่อ วันที่ 26-27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่  จำนวน 114 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  
      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วัฒนา พรมลาย ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล กีรติวรสกุล
อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคลอาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001

      วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 114 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ จากบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการฯ คือ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

      ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเชิญวิทยากร น.ส.วิชชา พิชัยณรงค์ และ น.ส.อาภาวรรณ์ สท้านธรนิล จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดเวทีเสวนาสำหรับนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชาการปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการและรายวิชา 510 011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 1 หลังจากที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน ในวันนี้จึงเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการค้นหาปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ ประธานคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เช่นการดำเนินกิจกรรม การประเมินผล แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งยังเป็นการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันในวัตถุประสงค์ของรายวิชา ระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ที่จะนำประสบการณ์ความรู้ ไปพัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

      และขอขอบพระคุณ นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรี ตำบลสาวะถี ที่ให้เกียรติเข้าร่วม พบปะ แนะนำชุมชน ให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซี่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอน

าพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.