ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 12 -13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและการช่วยเหลือกู้ชีพ" ให้กับนักศึกษาระดับปริญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ), สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาคปกติ รวมทั้งสิ้น 155 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 510 113 การบริบาลปฐมภูมิ (Primary Care) ทั้งนี้คณะได้เชิญวิทยากร คุณกัญญา วังศรี พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. พร้อมทีม ให้การอบรมบรรยาย และฝึกอบรมปฏิบัติการฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดโครงการฯ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล และ อ.ดร.พรพิมล ชูพานิช

ซึ่งการจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สามารถประเมินอาการเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  หรืออุบัติเหตุ ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงทีเมื่อพบเจอเหตุต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 12 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกคู่อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ)

ภาพบรรยากาศการอบรม วันที่ 13 มี.ค. 2563 ฝึกอบรมนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   
   
   
   
   

ข่าวโดย : ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

PH KKU Show and Share 2020 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน”

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น ได้ดำเนินการจัดโครงการ "Show and Share 2020" ในหัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เผยแพร่ผลงาน (project) จากการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ในรูปแบบของนิทรรศการพร้อมกับการประกวดผลงาน และกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูทนิทรรศการให้ความรู้และนันทนาการให้กับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัล

สำหรับนักศึกษาผู้ได้รางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการ Show and Share 2020 หัวข้อ “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ประจำปี 2563 มีดังนี้

สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รางวัลชนะเลิศ                     นายพงศธร นาดี และ นายอาคเนย์ สร้อยคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ

Popular vote                     นางสาวชนนิกานต์ ณ จำปาศักดิ์ และ นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รางวัลชนะเลิศ                     นางสาวกุลจิรัฐ ศิลาเกษ และ นางสาวชนนิกานต์ หินเธาว์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       นางสาวนิรมล ทัพธานี และ นางสาวลลิลา เจริญวานิช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2       นายพชร คำชัยภูมิ

Popular vote                     นางสาวธัญชนก คำผ่าย และ นางสาวฐิติมา ทาน้อย

รางวัลชมเชย                        นายภูดิท วัชรินทร์ธาดา, นายณัฐวัตร แก้วอุบล และ นางสาวปนัดดา มาลีหวล

ประมวลภาพกิจกรรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายศุภกฤต อารีดี, นางสาวพัณณิตา ธิวโต,
นางสาวเบญจวรรณ รวดเร็ว และ นางสาวนัฏกานต์ ดงใหญ่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงาน
ได้แก่ นายอานนท์ ทองทวี, นางสาวปนัดดา มาลีหวล, 
นางสาวลลิตา ประจักษ์รัตนกุล และ นางสาวพักตร์พิมล สายจันทร์

ข่าวโดย : อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/PublicHealth.KKU

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-12.15 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์ กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษา และในโครงการดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด  กรุงเทพฯ ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ หัวข้อ “เขียน Resume ให้ปัง...จบใหม่อย่างไรก็ได้งาน” และ วิทยาการจากฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ให้การบรรยายหัวข้อ “เตรียมตัวสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน” เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา เวลา 08.30 – 17.45 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีคณาจารย์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วม การจัดโครงการในครั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” เสริมความรู้และทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาออกสู่สังคมต่อไป

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ฝึกปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ณ สนามฝึกอบรม บริษัท NPC & Environmental Service จำกัด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น นำทีมนักศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้งนี้ โดยวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วิทยากรอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติการ 
การใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน 

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากถังแก๊ส

การระงับเหตุเพลิงไหม้ของถังแก๊สโดยใช้มือ

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีสารเคมีรั่วไหลเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎี จำลองสถานการณ์ในช่วงเช้า

 

การจำลองเหตุการณ์การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล

   

ในส่วนของช่วงบ่ายทำการฝึกปฏิบัติโดยการจัดทำแผนฉุกเฉินพร้อมทั้งการเก็บกู้สารเคมีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลโดยนักศึกษาจะทำการจัดทำแผนฉุกเฉินของสารเคมี 2 ชนิด ชนิดที่ 1 จำลองสถานการณ์กรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลภายในโรงงาน

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด ให้ทางคณะ เพื่อใช้ในการการจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป 

ในนามตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าฝึกอบรมและเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย: นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, พร้อมหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมและบูธจากคณะต่างๆ มากมาย กิจกรรมมี 2 วัน ระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.        

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์