ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม สรุปผลกิจกรรม "กีฬา สาสุข สัมพันธ์"

ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กีฬาสาสุขสัมพันธ์ ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจาก 16 สถาบันเข้าร่วมโดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ การลงมติเลือกนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่ รวมถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

School Visit (PH, KKU and SSHSPH, NUS), March 1, 2018

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) Master of Public Health Program in Epidemiology โดย ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล, รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, อ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด พร้อมด้วยนักศึกษาสังกัดหลักสูตร รุ่น 7-8 รวมทั้งสิ้น 26 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH), National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28-2 มีนาคม 2561 โดยได้รับการต้อนรับจากคณบดี Prof. Teo Yik Ying, Prof. Alex Cook (Vice Dean, Research), Dr. Clarence Tam (Asst Prof, Epidemiology Domain) & Dr. Rick Ong (Asst Prof, Biostatistics Domain) ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ด้านงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญรายงานข่าวโดย : อาจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร บัวผัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการปฏิบัติและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานข่ายโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ โดยเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์พจน์ ภาคภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ  โดยเชิญ คุณเทพวรรณ์  เตรียมไธสง ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย”  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาในสายงานวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และสายงานอาชีพทางเลือกอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ณ ประชุมห้องตักศิลาฯทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในวันดังกล่าว

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ