ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ โดยเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์พจน์ ภาคภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ  โดยเชิญ คุณเทพวรรณ์  เตรียมไธสง ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย”  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาในสายงานวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และสายงานอาชีพทางเลือกอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ณ ประชุมห้องตักศิลาฯทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในวันดังกล่าว

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาโครงการอบรม“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 โดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume การและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์ธวัชชัย ชัยบุญเรือง อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม โดยการจัดโคตรงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 517405 จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0

วันอังคารที่ 14 พ.ย. 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำรายวิชา 517405 จิตวิทยาอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุค 4.0 ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขา เอกคู่ฯ, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์วิไลพึ่งผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพก่อนออกไปทำงานในวิชาชีพสายงานต่างๆ ในอนาคต และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยใช้ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้านวิชาชีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ ทักษะด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ข้อมูลโดย : พรพิมล คะโยธา, ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการมัชฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับชั้นปีที่ 2-3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้โดยได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ ท่านที่ 1 คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัทยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพฯ ท่านที่ 2 คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์  ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมบริษัท NPC Safety & Environmental Services Co.Ltd. จ.ระยอง และ ท่านที่ 3 คุณประภาพร จันทะวงษ์ นักบริหารงานสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-3 ปีการศึกษา 2560 มีการเตรียมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงสำหรับอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิต ย่อมสอดคล้องกับการมุ่งให้บัณฑิตของคณะฯ มีความพร้อมในการทำงาน (Ready to Work) ซึ่งประกอบด้วย (1) การมีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ (2) มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และ (3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และ รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ