ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีรับมอบเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

วันที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเป็นผู้มอบเสื้อ เพื่อให้นักศึกษารำลึกเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการพบปะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2563  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องภูฝอยลมและห้องภูเก้า ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนการสอนและปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยได้รับการแนะนำแนวทางจากรุ่นพี่ชั้นปี่ 2  เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องต่อไป

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

โครงการสัมมนามัชฌิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการสัมมนามัชฌิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 3-11 สิงหาคม 2563  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องภูฝอยลม ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลด้านการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้รับเชิญรุ่นพี่ให้ความรู้และประสบการณ์แก่รุ่นน้องอีกด้วย

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐" วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐" วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล โดยปลูกไว้ ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดี, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมปลูก จำนวนทั้งหมด 3 ต้น
และต่อด้วยกิจกรรม Big Cleaning Day การบำเพ็ญประโยชน์และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ภาพกิจกรรม

ข่าว/ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ/เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกคน สู่...."บ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ" วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี 'รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์' คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวต้อนรับ ณ ห้องตักศิลา และห้องภูฝอยลม อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันดังกล่าวคณะได้จัดบรรยายพิเศษให้กับ นักศึกษาใหม่ ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดย 'รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์' รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
2. ด้านวิธีการและสาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย 'คุณสมโภชน์ ถิ่นปรุ' นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
3. ด้านการปรับตัวและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียน โดย 'อาจารย์ ดร.รัฐพล ไกรกลาง' ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
4. สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษา มข. โดย หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
และ กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบน้องใหม่ โดย 'นายณัฐชานนท์ เอี่ยมพันธ์' นายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20

18 ก.ค. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

ข่าวโดย : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.