ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตร Intermediate - Advanced Excel ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โพสข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

ครั้งแรกในไทย! นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเรียนรู้การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการประมาณค่ามลพิษทางอากาศกับผลกระทบสุขภาพ

วันที่  24  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบวิชา 512 307 Air Noise and Vibration ได้รับเกียรติ จากอาจารย์และคณะทำงานจาก โครงการการใช้เทคโนโลยีแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมในการหาความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคนไทย ภายใต้โครงการชะลอและป้องกันไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CKDNET คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลด้านดาวเทียมและความสัมพันธ์กับสุขภาพ

ในการนี้ ได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจคุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและอนุภาคที่มีขนาดและองค์ประกอบแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาของโรคเฉพาะถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สารเคมี และองค์ประกอบของฝุ่น เช่น black carbon , organic carbon, sulfate , sea salt , dust โดยใช้ดาวเทียมและเซนเซอร์แต่ละชนิด อาทิเช่น MODIS OMI และ MERRA2 รวมทั้งการเข้าถึง จุด ไฟไหม้ hotspot ตามละติจูด 

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 17 คนให้ความสนใจและสอบถามเรื่องดาวเทียมอย่างมากมายและสามารถเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติติการ workshop ในหาองค์ประกอบของฝุ่นและละอองลอยใน ระดับโลก ระดับประเทศไทย   รวมถึงจังหวัดและอำเภอ และจุดต่าง ๆ ตามละติจูด ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคาดว่า หลังจากจบการบรรยายและการทำ work shop ดังกล่าว นักศึกษาจะสามารถตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของดาวเทียมในการเทียบกับค่า ละอองลอย  สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับวงการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใช้ในการอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษหรือแหล่งกำเนิด อาทิ ด้านสุขภาพ สาธารณสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อเตรียมพร้อมด้านฉุกเฉินและ การตอบสนองและปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นำนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference ณ ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่  9-13  พฤศจิกายน  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตรฯ  และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย  นำนักศึกษา  รุ่นที่ 15 นายพีรพล ไชยชาติ , นางสาวอัจฉรา  นาเมือง ,  นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม , นายคธาวุฒิ สุระมรรคา  นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง และ นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference  ณ Conventional Center , Ho Chi Minh City, Vietnam. นักศึกษาทุกคนตื่นเต้นกันมากกับประสบการณ์ครั้งแรก กับ Oral Presentation เก่งมากคะ

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018”

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) Occupational  Health and Safety Management System เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ นักศึกษา ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 70 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน ให้ทันสมัย ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  

      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ, และอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

      ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ โดยได้รับเชิญ คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองค์กร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

      ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร และ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ "Communication Skills for the master student " สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 วิทยากรโดย Dr. Roderick Robillos ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง