ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001

      วันเสาร์ที่ 20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการจัดโครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 OHSAS 18001 สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 114 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาใน 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 และ OHSAS 18001โดยได้รับเชิญวิทยากร คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ จากบริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้บรรยายและฝึกอบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการฯ คือ ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับ น.ศ. ชั้นปีที่ 4

      ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ย. 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเชิญวิทยากร น.ส.วิชชา พิชัยณรงค์ และ น.ส.อาภาวรรณ์ สท้านธรนิล จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ  โดยมี ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนจัดเวทีเสวนาสำหรับนักศึกษารายวิชาการฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชาการปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 510 705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการและรายวิชา 510 011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานครั้งที่ 1 หลังจากที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ค้นหาปัญหาด้านสาธารณสุขของชุมชน ในวันนี้จึงเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการค้นหาปัญหาดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ ซักถามและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อไป

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ ประธานคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เช่นการดำเนินกิจกรรม การประเมินผล แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งยังเป็นการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันในวัตถุประสงค์ของรายวิชา ระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ที่จะนำประสบการณ์ความรู้ ไปพัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

      และขอขอบพระคุณ นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรี ตำบลสาวะถี ที่ให้เกียรติเข้าร่วม พบปะ แนะนำชุมชน ให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซี่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอน

าพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัด โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่มีการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรับน้องในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์และน่าประทับใจ #พี่เลี้ยงน้องใหม่ #รับน้องสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

      คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วม "งานแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม ในการนี้ขอขอบพระคุณคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นอย่างสูง และการเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

     ในงานดังกล่าว มีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพบรรยากาศ ในการเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

รายงานข่าวโดย : น.ศ. หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์), BENJAWAN ROUDREAW