ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นำนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference ณ ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่  9-13  พฤศจิกายน  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตรฯ  และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย  นำนักศึกษา  รุ่นที่ 15 นายพีรพล ไชยชาติ , นางสาวอัจฉรา  นาเมือง ,  นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม , นายคธาวุฒิ สุระมรรคา  นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง และ นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference  ณ Conventional Center , Ho Chi Minh City, Vietnam. นักศึกษาทุกคนตื่นเต้นกันมากกับประสบการณ์ครั้งแรก กับ Oral Presentation เก่งมากคะ

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018”

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) Occupational  Health and Safety Management System เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ นักศึกษา ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 70 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน ให้ทันสมัย ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  

      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ, และอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2011”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ

      ในการจัดโครงการอบรมฯครั้งนี้ โดยได้รับเชิญ คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธองค์กร บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร

      ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน ประธานหลักสูตรฯ จัดโครงพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้านการติดต่อสื่อสาร และ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ "Communication Skills for the master student " สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 วิทยากรโดย Dr. Roderick Robillos ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

นักศึกษาจาก FMU ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน ณ ม. ขอนแก่น

      นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukushima Medical University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนให้แก่คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในเช้าวันที่ 18 กันยายน 2562 และมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน นอกจากนี้คณะดังกล่าวยังได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 1/2562 ในโครงการ CIEE

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับและจัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 6 คน ในโครงการ Council on International Educational Exchange (CIEE) ประจำปีการศึกษา 1/2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ