ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้จัดปฐมนิเทศ รายวิชา 510705 การฝึกปฏิบัติงานชุมชนด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการ และรายวิชา 510011 การปฏิบัติทางสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พงษ์เดช สารการ ประธานคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดต่างๆ เช่นการดำเนินกิจกรรม การประเมินผล แนวปฏิบัติ และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งยังเป็นการสื่อสารความเข้าใจให้ตรงกันในวัตถุประสงค์ของรายวิชา ระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้เรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ที่จะนำประสบการณ์ความรู้ ไปพัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

      และขอขอบพระคุณ นายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรี ตำบลสาวะถี ที่ให้เกียรติเข้าร่วม พบปะ แนะนำชุมชน ให้นักศึกษาได้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ซี่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเรียนการสอน

าพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงน้องใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัด โครงการอบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษารุ่นพี่มีการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรับน้องในปีที่ผ่านมา เพื่อให้การรับน้องใหม่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ประโยชน์และน่าประทับใจ #พี่เลี้ยงน้องใหม่ #รับน้องสร้างสรรค์

ภาพ/ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารสุขศาสตร์, โพสต์โดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

      คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วม "งานแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ 32" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม ในการนี้ขอขอบพระคุณคณบดี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และ อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นอย่างสูง และการเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมี ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ที่ปรึกษา และ อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

     ในงานดังกล่าว มีตัวแทนบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภาพบรรยากาศ ในการเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2561

รายงานข่าวโดย : น.ศ. หลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์), BENJAWAN ROUDREAW

 

สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม สนสท. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวม 4 คน เข้าร่วมประชุมสมาพันนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชุดใหม่ ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 16 มหาวิทยาลัยได้รู้จักเพื่อนใหม่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของ 16 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ในปลายเดือนมกราคม 2562

ภาพประกอบข่าว

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์ / ภาพข่าว : สนสท.

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาล   มิตรผลภูเวียง) / บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มอนเดลิซ (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้โดยมี อาจารย์ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา”ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา” ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่ 25- 28 พ.ค. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดจันทรบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

       ตลอดจนในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา นำพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป อีกทั้งยังเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทรบุรี

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ