ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

พิธีมอบกิตติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และมอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ  ห้องตักศิลา  ชั้น 1 อาคารอรุณ  จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์   คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาฯ ได้จัดพิธีมอบกิตติบัตรให้กับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ที่ได้ปฏิบัติงานด้านโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ในปีการศึกษา 2563  โดยมีนักศึกษาที่ได้รับกิตติบัตร จำนวน 50 คน  ได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นผู้มอบกิตติบัตรให้กับนักศึกษา

          ต่อจากนั้น  มีพิธีมอบทุนการศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำนวน 66 คน  

          โดย อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของแหล่งทุนการศึกษา ซึ่งเป็นเงินงบประมาณจากคณะฯ และเงินจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งจากสมาคมศิษย์เก่าคณะฯ ระดมเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเพื่อเป็นทุนการศึกษา

ในภาคปลาย  สามารถจัดสรรเงินทุนให้กับนักศึกษา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่น-

ห้าพันบาทถ้วน)   ทั้งนี้ มุ่งเน้น นักศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงต้องเป็นผู้มีความเสียสละ ร่วมกิจกรรมของทางคณะ  มหาวิทยาลัย มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเป็นสำคัญ

          ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล  รองคณบดีฝ่ายการศึกษา   ผศ.นิคม  ถนอมเสียง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ  นายบุญรอด  ทันจันทึก นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 13) และนางสาวบังอร  เจริญทิพย์ปัญญา (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9) และกรรมการพัฒนานักศึกษา

 

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา / รายงานข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. คว้ารางวัลในกิจกรรม WASTE TO U WASTE TO ENERGY ครั้งที่ 2 ในการประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักสื่อสารการจัดการขยะ U-Zero waste creator contest กิจกรรมจัดระหว่าง เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้โครงการ WASTE TO ENERGY WASTE TO UNIVERSITY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ ความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานสะอาด สำหรับเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ “คนบันดาลไฟ ปี 2” Clean energy for life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งมีนักศึกษาคณะฯ ชั้นที่ 1-3 เข้าร่วม 3 ทีม และได้รับรางวัลจากการประกวด ดังนี้

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1  ทุนการศึกษา 20,000 บาท

ทีม วีนสา’สุข   นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 11 คน

หัวหน้าทีม   นายชิษณุพงศ์   มาสุ่ม  รหัส  613110032-1  วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน :  THE GARBAGE

แนวคิด : ขยะในมุมมองของคุณเป็นแบบไหน หากคุณลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ ขยะในมือของคุณก็จะอาจไม่ใช่ขยะอีกต่อไป

 https://drive.google.com/file/d/1TIRlEMHcGhs4de0wt_k0TiagJSoVbgsa/view?usp=drivesdk

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม PUBLIC SAVE นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 19 คน

หัวหน้าทีม  นายศุภกร  สรรพโส      รหัส  623110004-7 วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อผลงาน : ศิลปะอีสาน ร่วมขับขาน ขยะเป็นศูนย์

แนวคิด : มาจากคำกล่าวที่ว่า “ขุมปัญญาคู่เมืองอีสาน ปณิธานอุทิศเพื่อสังคม” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป้าหมายหลัก คือ ชาวบ้านหรือชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการนำสรภัญญะอีสาน พร้อมทั้งทำนองเพลงที่มาในรูปแบบอีสาน ผสมผสานเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักการ “1A3R” คือ กลยุทธ์ในการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เริ่มต้นที่จะมีขยะเกิดขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่การ งด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://youtu.be/KGGmCELi6_o

 

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 5,000 บาท

ทีม เดอะแมส(ก์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ชั้นปีที่ 1 (11 คน)  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 คน)

-          สมาชิกที่ร่วมจัดทำผลงาน รวม 13 คน

หัวหน้าทีม  นายธีรวัช  ภูแซมศรี    รหัส 633110175-1  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อผลงาน : ลดโรค ลดภาระโลก

แนวคิด : จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมากยิ่งขึ้น รวมถึงขยะจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเองเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้า ซึ่งเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแนวคิด 3R คือ

การงด–เลิก (Avoid)  การลด (Reuse)  การใช้ซ้ำ-ใช้แล้วใช้อีก (Reduce)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

https://drive.google.com/file/d/1tDsUqA3ZKKGu4daTGp_EPuUjugf8LtlE/view?usp=drivesdk

                                                ----------------------------------

 อาจารย์ที่ปรึกษา      1) อาจารย์ ดร.สุรชัย  พิมหา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  

                              2) อาจารย์ ดร.นาฏนภา  หีบแก้ว  ปัดชาสุวรรณ์   กรรมการพัฒนานักศึกษา

ประสานงานนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม    นางพรพิมล  คะโยธา   หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

ภาพกิจกรรม

 ข่าวโดย  :  นางพรพิมล  คะโยธา

 

โครงการอบรม ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ISO 45001:2018 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 78 คน ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ วิทยากร-ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสดับเบิ้ลยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น อาจารย์จากสาขาวิชาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้เพิ่มทักษะ ความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการจัดทำมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อนักศึกษาจะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต และมีการ workshop ของนักศึกษา ในช่วงท้ายได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

   
   
   
   
   
   

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

โครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” สำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-15.30 น. นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คน ได้จัดทำโครงการอบรมและบริการวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานและการระงับเหตุฉุกเฉินอย่างถูกต้องในห้องปฏิบัติการทางเคมี” และ “การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ภายใต้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ จำนวน 15 ท่าน ณ ห้อง PH1302 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

ในการจัดโครงการอบรมฯ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา 517431 Practice in Occupational health and safety  ฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ให้นักศึกษา พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้จากการเรียนที่ผ่านมาให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการอบรมฯ ได้มีการทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้าอบรม และมีการให้ความรู้โดยใช้สื่อนำเสนอและคลิปวิดีโอ และมีการ Workshop เพื่อทดสอบความเข้าใจ ซึ่งการในจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู และ ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทำให้การดำเนินโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยความราบรื่น และทางกลุ่มผู้จัดโครงการขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ทางกลุ่มผู้จัดโครงการได้เข้าฝึกปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และให้มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาการบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี และความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน

รายงานข่าวโดย: นักศึกษากลุ่มฝึกปฏิบัติงานห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีวิเคราะห์และสำรวจ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

 

โครงการอบรมมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563   เวลา 08.30-16.30 น  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาฯ จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 : 2018”  สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จำนวน  78  คน  ณ  ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชนัญญา  จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ วิทยากร-ที่ปรึกษาด้านบริหารกลยุทธ์และทรัพยากรมนุษย์ ระบบมาตรฐาน ISO5001/9001/14001 ได้มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการพลังงาน  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุพรัตน์  หลิมมงคล และ อ.อาคม จันทะวงษ์ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในกระบวนการมาตรฐานการจัดการด้านพลังงานมากขึ้น พร้อมทั้งในช่วงสุดท้ายของการอบรมมีการ workshop ของนักศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ นักศึกษาได้รับความรู้ และความพึงพอใจอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)”

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)” เพื่อเป็นการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินในสายอาชีพในอนาคต  โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิเช่น ระบบการบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก  การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการขนส่งทางบก  มุมมองและระเบียบปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 62 คน รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมี ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และ ผศ.ดร.กาญนิถา  ครองธรรมชาติ เป็นคณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4