ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ณ สนามฝึกอบรม บริษัท NPC & Environmental Service จำกัด จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย อาจารย์วรวรรณ ภูชาดา และ อาจารย์กชกร อึ่งชื่น นำทีมนักศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกทั้งบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อ.มาบตาพุด จ.ระยอง ทั้งนี้ โดยวันและเวลาดังกล่าว นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 1 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอัคคีภัยโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน


บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

วิทยากรอบรมก่อนการฝึกปฏิบัติการ 
การใช้ถังดับเพลิงจากถังแก๊สและน้ำมัน 

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน

การฝึกปฏิบัติการจำลองใช้ถังดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้จากถังแก๊ส

การระงับเหตุเพลิงไหม้ของถังแก๊สโดยใช้มือ

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

จำลองการฉีดน้ำตามความรุนแรงของสถานการณ์เพลิงไหม้

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

ฝึกการเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรที่ 2 เรื่องฝึกปฏิบัติการระงับอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหลโดยรายละเอียดของกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่การแนะนำอุปกรณ์สำหรับใช้ในกรณีสารเคมีรั่วไหลเป็นลักษณะการอบรมแบบทฤษฎี จำลองสถานการณ์ในช่วงเช้า

 

การจำลองเหตุการณ์การเก็บกู้สารเคมีรั่วไหล

   

ในส่วนของช่วงบ่ายทำการฝึกปฏิบัติโดยการจัดทำแผนฉุกเฉินพร้อมทั้งการเก็บกู้สารเคมีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลโดยนักศึกษาจะทำการจัดทำแผนฉุกเฉินของสารเคมี 2 ชนิด ชนิดที่ 1 จำลองสถานการณ์กรณีแก๊สคลอรีนรั่วไหลภายในโรงงาน

นอกจากนี้ทางบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบชุดดับเพลิง จำนวน 10 ชุด ให้ทางคณะ เพื่อใช้ในการการจัดการความปลอดภัยและการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินต่อไป 

ในนามตัวแทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเข้าฝึกอบรมและเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

ข่าวโดย: นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ, พร้อมหัวหน้างานวิชาการ และ หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ภายในงานมีกิจกรรมและบูธจากคณะต่างๆ มากมาย กิจกรรมมี 2 วัน ระหว่างวันที่ 30- 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.        

ภาพ/ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดอบรมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตร Intermediate - Advanced Excel ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โพสข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

ครั้งแรกในไทย! นักศึกษาสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝึกการเรียนรู้การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการประมาณค่ามลพิษทางอากาศกับผลกระทบสุขภาพ

วันที่  24  ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 -12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้รับผิดชอบวิชา 512 307 Air Noise and Vibration ได้รับเกียรติ จากอาจารย์และคณะทำงานจาก โครงการการใช้เทคโนโลยีแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมในการหาความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในคนไทย ภายใต้โครงการชะลอและป้องกันไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CKDNET คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย อาจารย์อุดมลักษณ์ เพียรสุขเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ข้อมูลด้านดาวเทียมและความสัมพันธ์กับสุขภาพ

ในการนี้ ได้ให้ความรู้นักศึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจคุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นส่วนผสมที่ซับซ้อนของก๊าซและอนุภาคที่มีขนาดและองค์ประกอบแตกต่างกัน ความเข้มข้นของสารมลพิษแต่ละชนิดมักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อีกทั้งยังมีปัญหาของโรคเฉพาะถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย สารเคมี และองค์ประกอบของฝุ่น เช่น black carbon , organic carbon, sulfate , sea salt , dust โดยใช้ดาวเทียมและเซนเซอร์แต่ละชนิด อาทิเช่น MODIS OMI และ MERRA2 รวมทั้งการเข้าถึง จุด ไฟไหม้ hotspot ตามละติจูด 

นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 17 คนให้ความสนใจและสอบถามเรื่องดาวเทียมอย่างมากมายและสามารถเข้าถึงข้อมูล ปฏิบัติติการ workshop ในหาองค์ประกอบของฝุ่นและละอองลอยใน ระดับโลก ระดับประเทศไทย   รวมถึงจังหวัดและอำเภอ และจุดต่าง ๆ ตามละติจูด ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งคาดว่า หลังจากจบการบรรยายและการทำ work shop ดังกล่าว นักศึกษาจะสามารถตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของดาวเทียมในการเทียบกับค่า ละอองลอย  สร้างความท้าทายอย่างมากให้กับวงการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถใช้ในการอธิบายผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมลพิษหรือแหล่งกำเนิด อาทิ ด้านสุขภาพ สาธารณสุข โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อเตรียมพร้อมด้านฉุกเฉินและ การตอบสนองและปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นำนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference ณ ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่  9-13  พฤศจิกายน  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานหลักสูตรฯ  และ ผศ.ดร.เกศินี สราญฤทธิชัย  นำนักศึกษา  รุ่นที่ 15 นายพีรพล ไชยชาติ , นางสาวอัจฉรา  นาเมือง ,  นายวัชรินทร์ เสาะเห็ม , นายคธาวุฒิ สุระมรรคา  นางสาวอภิญญา ราชศรีเมือง และ นายศักดิ์สิทธิ์ คำเกาะ ไปนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 7th AHLA International Conference  ณ Conventional Center , Ho Chi Minh City, Vietnam. นักศึกษาทุกคนตื่นเต้นกันมากกับประสบการณ์ครั้งแรก กับ Oral Presentation เก่งมากคะ

ข่าวโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018”

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001) Occupational  Health and Safety Management System เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.– 16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดยจัดขึ้นสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับ นักศึกษา ป.โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจำนวน 70 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐาน ให้ทันสมัย ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001 (ISO/DIS 45001)  

      โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์วุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้แอนต์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดโครงการฯ รับผิดชอบและดำเนินโครงการฯ โดย รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ร่วมด้วย อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ, และอาจารย์วรวรรณ ภูชาดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและการทำงานในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ