ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

School Visit (PH, KKU and SSHSPH, NUS), March 1, 2018

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) Master of Public Health Program in Epidemiology โดย ผศ. เนาวรัตน์ มณีนิล, รศ.ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์, อ.ดร. สุพจน์ คำสะอาด พร้อมด้วยนักศึกษาสังกัดหลักสูตร รุ่น 7-8 รวมทั้งสิ้น 26 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่ Saw Swee Hock School of Public Health (SSHSPH), National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28-2 มีนาคม 2561 โดยได้รับการต้อนรับจากคณบดี Prof. Teo Yik Ying, Prof. Alex Cook (Vice Dean, Research), Dr. Clarence Tam (Asst Prof, Epidemiology Domain) & Dr. Rick Ong (Asst Prof, Biostatistics Domain) ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ด้านงานวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญรายงานข่าวโดย : อาจารย์ ดร.สุพจน์ คำสะอาด

สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักร บัวผัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข ให้มีความทันสมัย เหมาะสมในการปฏิบัติและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานข่ายโดย : ศุภานัน  พรมขอนยาง

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ โดยเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับนักศึกษารุ่นปัจจุบัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี อาจารย์พจน์ ภาคภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพ  โดยเชิญ คุณเทพวรรณ์  เตรียมไธสง ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย”  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาในสายงานวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.) และสายงานอาชีพทางเลือกอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.โดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดพิธี "มอบเสื้อปฏิบัติงาน" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ณ ประชุมห้องตักศิลาฯทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นประธานในพิธี โดยมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาในวันดังกล่าว

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร, รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาโครงการอบรม“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 โดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume การและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์ธวัชชัย ชัยบุญเรือง อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม โดยการจัดโคตรงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ