ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาล   มิตรผลภูเวียง) / บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มอนเดลิซ (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้โดยมี อาจารย์ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน

 

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา”ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา” ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่ 25- 28 พ.ค. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดจันทรบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

       ตลอดจนในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา นำพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป อีกทั้งยังเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทรบุรี

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ

 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

      นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ เมือง Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้การให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการของรัฐ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สถานดูแลเด็ก โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำดื่ม ระบบกำจัดขยะ และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ Fukushima Medical University ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561
      โดยมี Professor Hayashi Masayuki และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาการที่ทันสมัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการศึกษาภาษา สังคม วัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล Best Oral presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "OSHE Next Move ก้าวต่อไปของ OSHE" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับนักวิชาการรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศ

การประชุมครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานประชุมและนักศึกษานำเสนอผลงานโดยรูปแบบ Oral presentation โดยในการนำเสนอครั้งนี้ มีผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาจากหลักสูตรฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (Best Oral Present – Third place)  ได้แก่ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา และ นางสาวพิรวรรณ ไชยวงค์ ซึ่งเป็นเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาพและข่าว: ว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/1735793486503533

 

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ICOH 2018 congress ณ เมือง Dublin ประเทศ Ireland

      หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยการเข้าร่วม "The ICOH 2018 – 32nd The triennial World Congresses on Occupational Health" ที่จัดขึ้น ณ The Convention Centre Dublin เมือง Dublin ประเทศ Ireland ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับนานาชาติ

      นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรฯ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำเสนอผลงานโดย Oral presentation และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี หลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยฯ และ นางสาวอุมากร ธงสันเทียะ หลักสูตร สด.สาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยของ รศ.ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้นำเสนอ Poster presentation ซึ่งงานประชุมใหญ่นี้จะจัดทุกๆ 3 ปี วนไปตามประเทศสมาชิกที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดจากสมาชิกของสหพันธ์นานาชาตินี้ 

      และการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานมากกว่า 2,000 คน จากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงนักวิชาการทางอาชีวอนามัยฯ จากประเทศไทย โดยจะมีการจัดครั้งต่อไปคือ “ICOH 2021 congress” ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia และ ICOH 2024 congress ณ ราชอาณาจักร Morocco ตามลำดับ

ภาพบรรยากาศในงานดังกล่าว

ภาพและข่าว: เว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น

Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/1718944301521785

 

สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุม สรุปผลกิจกรรม "กีฬา สาสุข สัมพันธ์"

ตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กีฬาสาสุขสัมพันธ์ ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนจาก 16 สถาบันเข้าร่วมโดยมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ การลงมติเลือกนายกสมาพันธ์ฯ คนใหม่ รวมถึงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์