ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2023 ประเทศญี่ปุ่น

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2566 (ตุลาคม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของแก่น และ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า "RISE Program" (Ryukyus International Student Exchange Program) – Fall 2023

 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้อง ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ดาวน์โหลด Form 1 และ Form 2-5 (both files are PDF) 
  2. ดาวน์โหลด application form for Certificate of Eligibility (COE) *Use Microsoft Excel to edit the file
  3. กรอกเอกสารในไฟล์ที่ดาวน์โหลด
  4. ส่งไฟล์เอกสาร Form 1 (the typed PDF soft data of Form 1 (NOT the scanned data),
  5. ส่งไฟล์เอกสาร Form 2-5 (the scanned)
  6. ส่ง application form for COE (in Excel format)
  7. ส่งเอกสารแนบอื่นๆ ในรูปแบบของ the PDFs

ทั้งนี้ ต้องมีขนาดไฟล์ข้อมูลรวมกัน ไม่เกิน 10MB และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

**โปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัคร และส่งเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ไปยังUniversity of the Ryukyus ต่อไป โดยพิจารณาตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. ต้องได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
4. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ University of the Ryukyus กำหนด

อนึ่ง หากพ้นกำหนดการส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่แจ้งข้างต้น จะถือว่าคณะไม่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้สมัคร

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

>>เอกสารประกอบการรับสมัคร<<