ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีและทีมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบปะศิษย์เก่าที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 7,8,9 และ 10 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างคณะและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook Karuna Soroschinda

 

 

 

คณบดีเข้าร่วมพิธีมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับ CKDNET

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand : CKDNET) ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มข.

หลังจากนั้น ได้มีการลงนามความร่วมมือ การเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไต ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ซึ่งผู้ลงนามประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลชัยภูมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายแทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งภายในงาน ยังมีการแสดงและบูธกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และการใช้ CKD Mobile Application อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และ นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานทุกงาน จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะผู้แทนจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้และร่วมการเขียน SAR ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย : อณัชปกร สาระรัตน์

คณบดีให้คำปรึกษาวัดศรีนวล สู่การเป็น Smart Temple

เมื่อวันจันทร์ ที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสำรวจและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ณ วัดศรีนวล อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีการหารือร่วมกับพระภิกษุและคณะกรรมการวัด และได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการสร้างระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็น พระภิกษุ สามเณร ผู้แสวงบุญ อุบาสก อุบาสิกา ญาติธรรม และนักท่องเที่ยว เพื่อการเป็นวัดสร้างสุข สู่การเป็น Smart Temple ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบคิดและทิศทางแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ โครงการ "การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ" ภายใต้โครงการท้าทายไทย FLUKE FREE THAILAND เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบคิดและทิศทางของแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี : ทุกคนหวังไว้ร่วมกันว่าในอนาคตอีก 10 ปี ประชาชนทุกคนในทุกบริบทพื้นที่จะได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเสมอภาค เหมาะสมตามเพศและกลุ่มวัย ส้วมสาธารณะจะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลจะได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมกับวิถีและวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์  จังโกฏิ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์      พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้นำบุคลากรสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้รับพรปีใหม่ดีๆ จากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กันถ้วนหน้า 

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี  ไกยวงศ์

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ