ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการวิจัย ซึ่งมีผู้แทนจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกัน ยังมีนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ขณะนั้นเข้าพบรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมประชุมคณบดี สถาบันสาธารณสุขศาสตร์เครือข่ายลุ่มน้ำโขงในช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยมีตัวแทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขนานาชาติ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน โดยในปีหน้าจะมีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ในการประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries  หัวข้อในการจัดประชุม คือ International Collaboration for Evidence-based Policy Making in Public Health มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และประเทศอื่นๆ อาทิ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน อินโดนิเซีย ไต้หวัน เนปาล มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 106 คน และแบบโป้สเตอร์ จำนวน 129 คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Third International conference on Health Literacy and Healthcare Efficiency by Asian Health Literacy Association (AHLA) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกของสมาคมปีนี้เป็นปีแรก การประชุมวิชาการดังกล่าวมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการจากหลายประเทศ และจะมีการจัดการประชุมครั้งที่ 4 ในปีหน้า ที่ประเทศเวียดนาม

          ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือน Chang Gung University เมืองไทเป และได้เข้าเยี่ยมชม Formosa Group ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และองค์กรเพื่อสาธารณะหลายแห่งในประเทศไต้หวัน และยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Management Chang Gung University ซึ่งลงนามโดยคณบดีของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น ยังได้เข้าชม Health and Culture Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในเมืองไทเป   

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมถวายสักการะสมเด็จย่า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทย ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ณ ลานพระบรมรูปฯ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมิน IQA ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ และอาจารย์ธรรมวัฒน์ อินทจักร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร และในช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นักศึกษาชาวต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และตรวจหลักฐานเชิงประจักร หลักกิจกรรมเสร็จสิ้นคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมิน รวมถึงให้ข้อชี้แนะต่างๆ ในการประเมินในปีหน้า ในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับคะแนนประเมินอยู่ที่ 4.04 คะแนน 

 

 

 

 

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 บุคลากร 4  คนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อรับมอบประกาศเกียรติคุณ ในนามผู้ให้การสนับสนุน Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคลากรที่ได้รับประกาศเกียรติคุณดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา ภาควิชาโภชนวิทยา นอกจากนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้เข้าแสดงความยินดีกับ Associate Professor Dr. Vo Van Thang คณบดี Faculty of Public Health, Hue University of Medicine and Pharmacy เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีอีกด้วย