ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัลการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ 4 ปีซ้อน

          เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคาร สิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอเคล็ดลับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง 4 ปี ก่อนเข้ารับโล่รางวัล จาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบรางวัลให้กับคณะและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการระดับดีและโดดเด่น “ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานคือ ทรัพยากรบุคคล ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่างทำความเข้าใจ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานจนมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่าย ที่ร่วมกันสร้างผลงานด้านประกันคุณภาพจนเป็น ที่หนึ่ง สี่ปีซ้อน และขอขอบคุณสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนและให้กำลังใจ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ กล่าว และยังได้ให้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ คือ ความเรียบง่าย การมองโลกในแง่ดี การมอบหมาย ความพอเพียง การขอบคุณ และความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งรวมกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว คือ SOMSAK

ก่อนการนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงแนะนำความเป็นมาในการมอบรางวัล QA Award, QM Star, Outstanding for Service excellent, WCU-Enforcement & Reward และ Conceptual Integration framework

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันขงจื๊อ มข.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยาและอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกแล้ว ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น ที่สร้างขึ้นแทนอาคาร 1 ที่ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี และอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งในอดีตตั้งอยู่ที่ชั้น 6 คณะเทคโนโลยี และปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

คืนสู่เหย้า เรารัก สา’ สุข มข. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สนามกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงยิมอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแข่งขันกีฬาทั้งสากล และกีฬามหาสนุก ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างเนืองแน่น

          ในช่วงเย็นเป็นงานคืนสู่เหย่า เรา รัก สา’ สุข มข. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ น้องพี่ชาว    สาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน หลังจากพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์    พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการแสดงมุฑิตาจิตต่อคณาจารย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดี ร่วมพิธีด้วย กิจกรรมในค่ำคืนดังกล่าวประกอบด้วยการร้องเพลงคณะร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การเล่าเรื่องราวในอดีตโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า และการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อมอบให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  ซึ่งศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้ร่วมกันบริจาคเงินทั้งสิ้น 332,382 บาท และนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป ในงานคืนสู่เหย้าที่ผ่านมามีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดังรายชื่อต่อไปนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์สุขสันติ ภักธรรมนัก  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. นายเชาวลักษณ์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง Drilling HES Specialist บริษัทเชฟรอนประเทศไทย

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ 2 คน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน 2 คน ได้แก่
1.นายเจริญชัย ศิริคุณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2. นายประกอบ ปรีพูล สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เก่าดีเด่นด้านบัณฑิตศึกษา 1 คน ได้แก่
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา                

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับอินโดนิเซีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์เตรียมพร้อม AC ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนิเซีย

          เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนิเซีย โดยเน้นสานความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยทั้งสามเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุขศาสตร์

          มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัย STIKES PKU Muhammadiyah มหาวิทยาลัย Halu Oleo และ Institute of Health Sciences, Karya Husada Kediri โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ผู้แทนของทั้งสามมหาวิทยาลัยได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และรองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต พร้อมทั้งได้ลงนาม MOU กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และพร้อมที่จะร่วมมือกิจกรรมทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานสัมมนา Registrar Network ครั้งที่ 9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบงานทะเบียนเรียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลเพื่อก้าวสู่อาเซียน” ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานดังกล่าวมีตัวแทนซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา งานรับนักศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษา งานตารางเรียนตารางสอบ งานประมวลผลการศึกษา งานหลักสูตรและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 395 คน จาก 97 สถาบัน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน” โดย นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายความร่วมมือกับต่างประเทศ เป็นวิทยากร เสวนาเรื่อง “บริการการศึกษาอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง” โดย ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง จังหวัดขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นวิทยากร รวมถึงการอภิปราย เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีระบบทะเบียนและประมวลผลของสถาบันการศึกษา” ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น การรับเข้าและดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศ TQF และสหกิจศึกษา นวัตกรรมและการวิจัยสถาบัน รวมถึงกิจกรรมทันศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557

ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปี 2557 และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ญาติ และผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้  นับเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ “ครูใหญ่” เนื่องจาก “ครูใหญ่” เป็นผู้เสียสละร่างกายของตนเพื่ออุทิศให้นักศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ศึกษา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  ซึ่งสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงยิ่งต่อผู้บริจาคร่างกายและวงศ์ตระกูล ณ  อาคาร 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          นอกจากนั้นแล้วคณะนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และมีการเตรียมความพร้อมและฝึกปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่มีฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง