ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตร แก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา “ในนามของคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ครั้งแรกในวันที่ท่านก้าวเข้ามาที่นี่ ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ และครั้งนี้คือวันที่ท่านจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอก บางคนเลือกที่จะทำงาน บางคนเลือกที่จะเรียนต่อ ไม่ว่าท่านจะเลือกทางไหน  ผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความพร้อม พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถือเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เราไม่ได้นับเพียงจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไป แล้วมีงานทำเท่านั้น แต่เรายังมีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วย ซึ่งบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็จะได้รับคำชื่นชม จากองค์กรภายนอกอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบ  ความอดทน และมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม ก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของทุกคน สุดท้ายก็อยากจะฝากถึงคนที่เข้าไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ว่าอย่าไปมองความสำเร็จของคนอื่นก่อน แต่จงแข่งกับตัวเองเพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จมาล้วนผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และการเรียน และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ได้รับเกียรติบัตร มีดังนี้
เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง

นางสาวฐิติมา แสนเรื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกียรตินิยมอันดับ 1 
 
1. นายวรพงษ์ หล้าคำคงสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.นางสาวฐิติมา โล้วศิริวัฒน์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.นายสุรชัย พิมหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. นายอาคม อาชาสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. นางสาวสุนันทา กรเกียรติสกุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6. นายอูน ตะสิงห์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวชลวิภา สุลักขณานัรักษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
8. นางสาววิราสินี สีสงครามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวพิทยาภรณ์ ยินดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
10. นางสาวชลิดา ก้านจักรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. นางสาวกฤษณา พิมพ์เพชรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้แล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริเวณลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ศิษย์ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบูม และการร่วมร้องเพลงสถาบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลาตลอด 4 ปี ที่อยู่ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ ที่เฝ้าพากเพียร เรียน และทำกิจกรรมนอกหลักสูตร จนประสบความสำเร็จ และกำลังจะไปเป็นบัณฑิตที่รับใช้ชาติ โดยมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ติดตัวไปตลอดชีวิต   
 
 
   

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ/กรุณา โสฬสจินดา

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และอาจารย์ รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมงานสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556 ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชา และความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้บริหารคณะระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้แล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านวิจัยระดับดีเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล

อีกหนึ่งผลงานจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน ส่งเรื่อง "My Best Daddy" เข้าประกวด ซึ่งจัดโดยงานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เขียวอยู่ หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง และเจ้าหน้าที่ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎเงิน โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปีงบประมาณ 2556 (ระยะที่ 1)  โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมกล่าวว่า

          “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” ได้ถูกบรรจุอยู่ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผลการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปสู่การสนับสนุนให้เกิดแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น ในการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุม กำกับ ติดตามการประกอบกิจการฯ ตลอดจนการพัฒนานโยบายสาธารณะของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นในการดูแลและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานวันศรีนครินทร์

วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณบดี นายอณัชปกร  สาระรัตน์ และคณะ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย ปี 2556 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรเป็นอเนกประการ ทรงอภิบาลพระธิดา และพระโอรสสองพระองค์ ซึ่งต่อมา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมอันประเสริฐ เป็นที่เคารพรักเทิดทูลของปวงพสกนิกร ด้วยพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนทุกวันนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจถวายพระสมัญญาภิไธย ให้ทรงเป็น “พระมารดาแห่งวิชาชีพพยาบาลไทย” และ“พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์”   นอกจากนี้  UNESCO ได้ถวายพระเกียรติให้ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อส่วนรวมในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์การพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อม

   
   

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

เช้าวันที่ 24 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร  สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย"