ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

อธิบดี กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาการศึกษาและการค้นคว้า กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประเมินบุคลากรที่มาศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.30 น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา นำคณาอาจารย์ในหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ เข้าร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Sing MENORATH  อธิบดีกรมพัฒนาการศึกษาและการค้นคว้า กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ทั้งนี้ได้ร่วมกันประเมินการเรียนของบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน ทีมาศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อปีการศึกษา 2555 คือ Mrs. Sakuon Inthavong และMrs. Phanthong  Phouxay ปัจจุบันนักศึกษาทั้งสองคนกำลังเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยด้านโภชนาการ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
นักศึกษาทั้งสองคน และคณาจารย์ร่วมกันตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเรียน การสอน อุปสรรค ปัญหาต่าง และแนวทางแก้ไขปัญหา ของนักศึกษาขณะที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีนี้นักศึกษาทั้งสองคน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี และในปีการศึกษา 2556 นี้ มีบุคลากรจากกระทรวงสารณสุข ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นน้องใหม่ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ อีก 2 คน คือ Mrs. Phouthong Rattanavong และ Mrs. Vatsana Phouapanya ภายใต้ทุนของ UNICEF
 
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมิน EdPEx และ IQA

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx และ IQA

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) และคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (IQA 41 ตัวชี้วัด) ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เริ่มขึ้นเวลา 09.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด หลังจากนั้นได้ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ และเริ่มกิจกรรมการสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพยังได้เข้าสัมภาษณ์ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประเมินในครั้งนี้ด้วย
          หลังจากนั้น เวลา 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 2 ชุดได้นำเสนอผลการตรวจประเมินในภาพรวม จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับการตรวจประเมินซักถามข้อสงสัย การตรวจประเมินคุณภาพผ่านไปอย่างราบรื่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  กล่าวว่า "คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 2 ชุด  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX นำทีมโดย รศ.รัชพล สันติวรากร พร้อมด้วย รศ.เดชพล ปรีชากุล รศ.เอกพรรณ สวัสอิ์ซิตัง และนางสุดใจ ธนไพศาล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA นำทีมโดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล รศ.อุษา เล็กอุทัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก มหาวิทยาลัยมหิดล) รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และ ผศ.ขนิษฐา วรธงชัย และขอขอบคุณ QA อาสา ผู้ฝึกประสบการณ์ และผู้ประสานงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง"
 
ข่าว   :   ผุสดี  ไกยวงษ์
ภาพ  :   ศรศักดิ์  อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนา มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียน

คณะสาธารณสุขาสตร์ เชิญ 3 อดีตคณบดี ร่วมเสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน”แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากมุมมองของอดีตผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด เสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน” โดยเชิญ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล และศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ร่วมแสดงความคิดเห็น จากมุมมองอดีตผู้บริหาร ด้านการพัฒนา ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คนปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อผลักดันให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การเสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน” จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นทำให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน โดยเปิดเวทีให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมถึงอดีตคณบดี 3 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ ถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 นั่นก็คือการก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กล่าวว่า “ขณะนี้ไม่ว่าใครก็พูดถึงอาเซียน มีการประดับธงสัญลักษณ์ ซึ่งก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า นั่นเป็นการเตรียมความพร้อมหรือไม่ แต่สิ่งที่สำคัญ คือเราจะต้องมีความชัดเจนในตัวตนของเราก่อน  การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ทิศทางก็จะชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เราต้องพร้อมเสมอ และต้องทันเกม ปรับหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีปิด ปรับปรุง เปิดใหม่ เป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อเปิดแล้วต้องพร้อมในการแข่งขัน  ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนด้วย” 
 
รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล กล่าวว่า “ ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ ทำให้สนุกได้ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา การที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และต้องมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนที่จะสามารถเห็นผลได้ในอนาคต  และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน” 
 
รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวถึงประเด็นที่เป็นภาวะคุกคามและโอกาส รวมทั้งสิ่งที่ต้องพัฒนา ได้แก่ คน ภาษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยี และการใช้วิจัยในการพัฒนาองค์กร และยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดหลักสูตรต่างๆ นั้นจะต้องดูความต้องการของตลาดด้วย คำนึงถึงลูกค้า อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้จริงและมีคุณวุฒิที่ตรงกับสายวิชาที่สอน ”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้กล่าวเสริมว่า “ไม่ใช่เพียงด้านวิชาการเท่านั้น แต่บริบทอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม มารยาททางสังคม ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย” หลังจากนั้นมีคณาจารย์และบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยน  เสนอความคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลาย
 
   
 
ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัล “อินทนิลน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบโล่รางวัล “อินทนิลน้ำ” ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 5 ของผู้ได้รับ รางวัล“อินทนิลน้ำ” ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร รางวัล “อินทนิลน้ำ” เป็นที่ตั้งขึ้นตามชื่อดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารรณสุขจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และหน่วยงานภาคเอกชน มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม อุทิศตนช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลพังโคน ได้มอบรางวัลดังกล่าวในวันวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้คำขวัญ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกแบบระบบกำจัดขยะแบบถูกสุขาภิบาล และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับรางวัลอีก 4 คน ได้แก่ นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้ขับเคลื่อนโครงการสกลนครรักษ์อนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาจารย์นันท์ ภักดี ผู้เผยแพร่ความรู้และฝึกสอนการใช้พลังงานโซล่าเซลล์  นายมงคลมูลธิสาร ผู้นำชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนายพัฒนา สัพโส วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างบ่อขยะเทศบาลตำบลพังโคน

นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและได้กล่าวเสริมอีกว่า “ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อากาศร้อนขึ้น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสาเหตุหลักมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใส่ใจโลก ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับรางวัล “อินทนิลน้ำ” ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดี และขอให้ท่านขยายแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป”

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสัมมนา เตรียมความพร้อมผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในยุคอาเซียนภิวัฒน์" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ความท้าทายและการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขในยุคอาเซียนภิวัฒน์ "  ณ ห้องประชุมอาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

การสัมมนา ดังกล่าว ได้เล็งเห็นว่า การสังคมไทยในปัจจุบันก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าจึงไม่ใช่หน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น และในปัจจุบันการขาดแคลนกำลังคนด้านสาธารณสุขกลับกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสุขภาพ โดยในยุคอาเซียนภิวัฒน์ทำให้สถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถปฎิบัติงานวิชาชีพ และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตรงตามความต้องการของสังคม และร่วมสร้างระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน การสัมมนาดังกล่าว มีวิทยากรร่วมอภิปราย ได้แก่ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) และ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.) ดำเนินรายการโดย คุณสุคนธ์ เจียสกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย)

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแลกเปลี่ยนว่า “กระทรวงสาธารณสุขเน้นในการสร้างนำซ่อม แต่ไม่มีกฎกติกาที่ชัดเจนให้กับนักวิชาการสาธารณสุข เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์  สถาบันที่ผลิตนักวิชาการสาธารณสุขต้องการการสร้างกติกาที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่เรารอคอยให้เกิด การปฏิรูปต้องมีความชัดเจน นโยบายที่ชัดเจนด้านกำลังพลเป็นเรื่องที่สำคัญ"

 

หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย (THAIPHEIN) ณ ห้องประชุม 1023 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

ผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Assoc. Prof. Bennett Trude, Department of Maternal and Child Health and Co-chair of UNC Chapel Hill Institutional Review Board and Mr. Steven Dale, Asia Programs Director, UNC Study Abroad Office ซึ่งเดินทางมาเจรจาและหารือเรื่องการนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ หารือเรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยน ที่พัก การเดินทาง และได้นำคณะดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย