ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 28 ปี

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

วันที่จันทร์  28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณวิทยาศาสตร์ ครบรอง 58 ปี ณ สวนแห่งการเรียนรู้ ข้างอาคารวิทยาศาสตร์ 05

 

        

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

การประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เสนอชื่อ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ( Committee for Thai University Network for Health Promotion Network ) ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network-AUN) ในการเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงได้จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น เพื่อหารือและดำเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการวิชาการ ให้แก่นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุม นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิด KKU Production House

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด KKU Production House และชมการสาธิตการใช้งานระบบของ Production House อาทิ Self-Service Studio, Mini studio, และ Main Studio ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นหน่วยงานที่ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และมีอุปกรณ์ผลิตสื่อครบครันและมีทีมงานคุณภาพที่พร้อมสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ 

ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และทีมงานในการลงพื้นที่ "ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ เป็นอย่างยิ่ง  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ 

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 58th Anniversary วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ,                                  ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ, น.ส. จิดาภา พลางวัน ผอ.กองฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร. /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์