ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" สำหรับบุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายในงานดังกล่าวนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้เชิญชวนบุคลากรมาร่วมตรวจสุขภาพฟรีกันอีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎ (ขวัญหทัย สินเธาว์)

วีรินทณ์ ถ่ายภาพ และ ขวัญหทัย รายงานข่าว  

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนิเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จาก Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนิเซีย นำโดย Dr.Emma Rachmawati คณบดี Faculty of Health Sciences ซึ่งเดินทางมาหารือกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ทำร่วมกันในปี พ.ศ. 2558 ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้มีคณาจารย์ด้านสาธารณสุข และโภชนาการ เข้าร่วมหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอันใกล้

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

อดีตคณบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น อดีตคณบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดมา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน "นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ" รางวัลชัยนาทนเรนทร และในโอกาสนี้ท่านได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ในงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Karuna Soroschinda

 

 

คณบดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.19 น. โดยประมาณ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปยังคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ พร้อมนี้ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความสุข ที่ได้เติบโตไปพร้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

คณบดีร่วมต้อนรับ Dr.rer.nat.Helmut Lehn จาก Karlsruhe Institute of Technology Ms.Mareike Evers จาก Ruhr University ประเทศเยอรมัน

วันที่ 24 มี.ค. 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักด์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และศูนย์ EARTH โดย อาจารย์ Anthony Charles Kuster และ อ.ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ร่วมต้อนรับ Dr.rer.nat.Helmut Lehn จาก Karlsruhe Institute of Technology, Ms.Mareike Evers จาก Ruhr University ประเทศเยอรมัน พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ CASCAP และได้หารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการของเสียและสิ่งปฏิกูล การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทน เช่น การหมักก๊าซชีวภาพ รวมทั้งร่วมศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น ผลจากการหารือได้แนวทางในการถ่ายทอด Advanced technologies จากเยอรมันที่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้ ศูนย์ EARTH เป็น Collaborating unit ต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : Page Facebook ศูนย์ EARTH PH KKU

แจ้งข่าวโดย : อรวรรณ ดีสุรกุล

 

 

 

คณบดีและทีมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ และหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบปะศิษย์เก่าที่รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 7,8,9 และ 10 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างคณะและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุมโรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook Karuna Soroschinda