ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีเข้าร่วมพิธีมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับ CKDNET

เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพวันไตโลก ประจำปี 2560 และรับโล่เนื่องในโอกาสที่สนับสนุนและร่วมทำงานกับโครงการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Prevention in the Northeast of Thailand : CKDNET) ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มข.

หลังจากนั้น ได้มีการลงนามความร่วมมือ การเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยโรคไต ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ซึ่งผู้ลงนามประกอบไปด้วย 5 หน่วยงาน คือ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลชัยภูมิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายแทน) คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งภายในงาน ยังมีการแสดงและบูธกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต และการใช้ CKD Mobile Application อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร และ นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx ครั้งที่ 2

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าสาขาวิชา,หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้างานทุกงาน จัดประชุมการเขียน SAR EdPEx คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะผู้แทนจากสำนักประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้และร่วมการเขียน SAR ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว โดย : อณัชปกร สาระรัตน์

คณบดีให้คำปรึกษาวัดศรีนวล สู่การเป็น Smart Temple

เมื่อวันจันทร์ ที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการสำรวจและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ณ วัดศรีนวล อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีการหารือร่วมกับพระภิกษุและคณะกรรมการวัด และได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นในด้านการสร้างระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งาน ซึ่งจะเป็น พระภิกษุ สามเณร ผู้แสวงบุญ อุบาสก อุบาสิกา ญาติธรรม และนักท่องเที่ยว เพื่อการเป็นวัดสร้างสุข สู่การเป็น Smart Temple ต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบคิดและทิศทางแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ โครงการ "การจัดระบบสุขาภิบาลเพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ" ภายใต้โครงการท้าทายไทย FLUKE FREE THAILAND เข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบคิดและทิศทางของแผนแม่บทการจัดการส้วมและสิ่งปฏิกูลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2569 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี : ทุกคนหวังไว้ร่วมกันว่าในอนาคตอีก 10 ปี ประชาชนทุกคนในทุกบริบทพื้นที่จะได้ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะอย่างเสมอภาค เหมาะสมตามเพศและกลุ่มวัย ส้วมสาธารณะจะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลจะได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และสามารถสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมกับวิถีและวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิ์รงค์  จังโกฏิ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์      พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้นำบุคลากรสวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ในวันเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้รับพรปีใหม่ดีๆ จากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์กันถ้วนหน้า 

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี  ไกยวงศ์

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ในโครงการ พัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจากประเทศเมียนมาร์ ในโครงการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศภายใต้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาดังกล่าวในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 กิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลรวมทั้งคำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และยังเป็นการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาภารกิจด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกับต่างประเทศด้วย โดยมี International Rescue committee (IRC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุขในประเทศเมียนมาร์ และมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด อาทิเช่น Project of Local Empowerment (PLE)และ The United States Agency for International Development (USAID) ซึ่งในการปฐมนิเทศดังกล่าวมี Dr.Nyunt Naing Thein, Chief of Party (PLE) เข้าร่วมด้วย

บุคลากรด้านสาธารณสุข จากประเทศเมียนมาร์ จำนวน 24 คน จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บข้อมูลทำวิจัยในประเทศเมียนมาร์ โครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจาก 3 หน่วยงานหลักได้แก่ USAID คณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นนานาชาติของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและสื่อสารองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพบรรยากาศ