ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Muhammadiyah Surakarta

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 Miss Mitoriana Porusia เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ จาก University of Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนิเซีย ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในคราวเดียวกัน 

ภาพข่ายโดย : ผุสดี  ไกยวงษ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากสหรัฐอเมริกา

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. รศ.ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Mr. Evan Wilson from จาก Clark University, Massachusetts, USA
โดย Dr. David Strekfuss ผู้อำนวยการสำนักงาน CIEE ขอนแก่น ได้นำอาคันตุกะเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในโครงการ The Council on International Educational Exchange (CIEE) รายวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ Community Public Health (CPH)

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMS ณ สปป. ลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 โดย รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบนเวทีวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

นอกจากนี้ในพิธีปิดการประชุม รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2563 ซึ่งจะร่วมกับสถาบันสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผู้บริหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีปิดประชุมด้วย

   
   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จย่า"

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" หรือ "สมเด็จย่า" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

"สมเด็จย่า" พระผู้เป็นเสมือนต้นแบบของคุณความงามดี ทรงเป็นดั่งแม่ของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ยังถือเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาล ว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ OKRs กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่าน ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2563 (7 ตัวชี้วัด) ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.วงศาเล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ในขณะนั้น) ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ขวัญหทัย  สินเธาว์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก City University of New York

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับ Dr.Ayman EI-Mohandes ซึ่งเป็น คณบดี ของ Graduate School of Public Health and Health Policy, the City University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2562 การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Dr.Ayman EI-Mohandes ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และได้เชิญบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2563 ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์