ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร และสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล

เช้าวันที่ 24 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายอณัชปกร  สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 24 กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และสาธารณสุขของไทย" 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มข.


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ดังนี้

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   รศ. นวรัตน์  วราอัศวปติเจริญ

คณบดีคณะเทคโนโลยี  รศ.พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) รศ.วิรัช  จิ๋วแหยม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) ผศ.กริช  แรงสูงเนิน

 

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี และร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลแด่บูรพาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา MBA

เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี  และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี ทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องใน       วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี ณ อาคาร สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดการศึกษาอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมทีม ได้เดินทางไปหารือพร้อมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จากการลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรดังกล่าวกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Dian Nuswantoro University Semarang, Universitas of Muhammadiyah Semarang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  และ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมีนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ได้ติดต่อและส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ 2 คน จึงถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นที่ต้องการและยอมรับของนานาชาติ 

   

สื่อท้องถิ่น Indonesia ติดตามภารกิจผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากร ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ  วิจัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 การเดินทางปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่น โดยได้มีการติดตามทำข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนท้องถิ่นผ่าน TVGU 11 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ผลิตรายการบันเทิง สารคดี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย UDINUS, Indonesia

          ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้ลงนามร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University of Muhammadiyah Semarang โดย Dean of Faculty of Public Health. Mifbakhuddin, SKM, M. Kes, พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เรื่อง Current Situation Communicable and Non-communicable diseases in Thailand และ University of Muhammadiyah Surakarta โดย Rector Prof.Dr.Bambang Setiaji คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้