ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนเข้ามอบกระเช้าแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปในทิศทางที่ตั้งไว้ และยังได้รับพรดีๆ ก่อนกลับมาช่วยคิด ช่วยทำ พัฒนา มข. ต่อไป

 

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kunming Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ซึ่งในการเดินทางมาเยือนของบุคลากรจากมหาลัยดังกล่าวในครั้งนี้ เป็นการสานสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กับ Kunming Medical University ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยที่จะมีร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้แล้วคณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน Data Management and Statistical Analysis Center (DAMASAC) หรือศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าดูงานการศึกษาวิจัยแบบ meta analysis และ systematic review พร้อมทั้งหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดศาสตรี เสาวคนธ์ ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วย 

   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. มธ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานด้านต่างๆของคณะสาธารณสุขศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.ชัยยุทธ์ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

   

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ Mr.Paul Robilliard เอกอัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ซึ่งในการมาเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการวิจัย ซึ่งมีผู้แทนจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสเดียวกัน ยังมีนักศึกษาจาก Edith Cowan University ประเทศออสเตรเลีย ที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ขณะนั้นเข้าพบรายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้จัดกิจกรรมให้กับคณะนักศึกษากลุ่มดังกล่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 7th International Conference on Public Health among GMS Countries ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้เข้าร่วมประชุมคณบดี สถาบันสาธารณสุขศาสตร์เครือข่ายลุ่มน้ำโขงในช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยมีตัวแทนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขนานาชาติ เข้าร่วมกว่า 36 สถาบัน โดยในปีหน้าจะมีการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ณ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ในการประชุม 7th International Conference on Public Health among GMS Countries  หัวข้อในการจัดประชุม คือ International Collaboration for Evidence-based Policy Making in Public Health มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และประเทศอื่นๆ อาทิ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน อินโดนิเซีย ไต้หวัน เนปาล มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย อินเดีย บังคลาเทศ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอแบบปากเปล่าจำนวน 106 คน และแบบโป้สเตอร์ จำนวน 129 คน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Third International conference on Health Literacy and Healthcare Efficiency by Asian Health Literacy Association (AHLA) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองไถหนาน ประเทศไต้หวัน ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิกของสมาคมปีนี้เป็นปีแรก การประชุมวิชาการดังกล่าวมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการจากหลายประเทศ และจะมีการจัดการประชุมครั้งที่ 4 ในปีหน้า ที่ประเทศเวียดนาม

          ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปเยือน Chang Gung University เมืองไทเป และได้เข้าเยี่ยมชม Formosa Group ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และองค์กรเพื่อสาธารณะหลายแห่งในประเทศไต้หวัน และยังได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Management Chang Gung University ซึ่งลงนามโดยคณบดีของทั้งสองสถาบัน นอกจากนั้น ยังได้เข้าชม Health and Culture Village ซึ่งเป็นหมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชนในเมืองไทเป   

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ