ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสโมสรบุคลากร มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ  โททุโย นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันเปิดอาคารสโมสรฯ และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีการถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยทาน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

แสดงความยินดี 33 ปี คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบกระเช้า

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ใน 7 สถาบันร่วมลงนามกับกรมอนามัย

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ กรมอนามัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตร แก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา “ในนามของคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ครั้งแรกในวันที่ท่านก้าวเข้ามาที่นี่ ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ และครั้งนี้คือวันที่ท่านจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอก บางคนเลือกที่จะทำงาน บางคนเลือกที่จะเรียนต่อ ไม่ว่าท่านจะเลือกทางไหน  ผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความพร้อม พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถือเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เราไม่ได้นับเพียงจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไป แล้วมีงานทำเท่านั้น แต่เรายังมีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วย ซึ่งบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็จะได้รับคำชื่นชม จากองค์กรภายนอกอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบ  ความอดทน และมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม ก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของทุกคน สุดท้ายก็อยากจะฝากถึงคนที่เข้าไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ว่าอย่าไปมองความสำเร็จของคนอื่นก่อน แต่จงแข่งกับตัวเองเพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จมาล้วนผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และการเรียน และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ได้รับเกียรติบัตร มีดังนี้
เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง

นางสาวฐิติมา แสนเรื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกียรตินิยมอันดับ 1 
 
1. นายวรพงษ์ หล้าคำคงสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.นางสาวฐิติมา โล้วศิริวัฒน์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.นายสุรชัย พิมหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. นายอาคม อาชาสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. นางสาวสุนันทา กรเกียรติสกุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6. นายอูน ตะสิงห์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวชลวิภา สุลักขณานัรักษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
8. นางสาววิราสินี สีสงครามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวพิทยาภรณ์ ยินดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
10. นางสาวชลิดา ก้านจักรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. นางสาวกฤษณา พิมพ์เพชรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้แล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริเวณลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ศิษย์ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบูม และการร่วมร้องเพลงสถาบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลาตลอด 4 ปี ที่อยู่ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ ที่เฝ้าพากเพียร เรียน และทำกิจกรรมนอกหลักสูตร จนประสบความสำเร็จ และกำลังจะไปเป็นบัณฑิตที่รับใช้ชาติ โดยมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ติดตัวไปตลอดชีวิต   
 
 
   

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ/กรุณา โสฬสจินดา

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และอาจารย์ รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมบุคลากร ร่วมงานสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2556 ณ มณฑลพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งงานสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชา และความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง

 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้บริหารคณะระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้แล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านวิจัยระดับดีเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล

อีกหนึ่งผลงานจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน ส่งเรื่อง "My Best Daddy" เข้าประกวด ซึ่งจัดโดยงานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เขียวอยู่ หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง และเจ้าหน้าที่ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา