ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดการศึกษาอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมทีม ได้เดินทางไปหารือพร้อมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จากการลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรดังกล่าวกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Dian Nuswantoro University Semarang, Universitas of Muhammadiyah Semarang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  และ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมีนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ได้ติดต่อและส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ 2 คน จึงถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นที่ต้องการและยอมรับของนานาชาติ 

   

สื่อท้องถิ่น Indonesia ติดตามภารกิจผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากร ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ  วิจัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 การเดินทางปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่น โดยได้มีการติดตามทำข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนท้องถิ่นผ่าน TVGU 11 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ผลิตรายการบันเทิง สารคดี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย UDINUS, Indonesia

          ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้ลงนามร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University of Muhammadiyah Semarang โดย Dean of Faculty of Public Health. Mifbakhuddin, SKM, M. Kes, พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เรื่อง Current Situation Communicable and Non-communicable diseases in Thailand และ University of Muhammadiyah Surakarta โดย Rector Prof.Dr.Bambang Setiaji คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Medicine

คณะผู้บริหารจาก University of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากUniversity of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว นำโดย Professor Win Myint Oo หัวหน้าภาควิชา Preventive and Social Medicine และคณาจารย์ในภาควิชา รวมทั้งสิ้น 6 คน คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะผู้บริหารคณะสาธารณสุขสาสตร์ แนะนำมหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การจัดการด้านสถิติ (Da Ma SAC) ห้องสมุด และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์การศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์อาหารและบริการ 

 ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU กับ UPH ประเทศสหภาพพม่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Prof. Nay Soe Maung อธิการบดี University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ และผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างที่คณะผู้บริหารจาก University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้เดินทางมาเยือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2556
 
ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามไปนั้น ทั้งสองสถาบัน ตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งสองสถาบัน รวมถึงการจัดทำวารสารอิเล็คทรอนิคร่วมกันอีกด้วย
 
การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ คณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมภาควิชา ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การจัดการข้อมูลด้านสถิติ (Da Ma SAC) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังได้เชิญคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ซึ่ง University of Public health ประเทศสหภาพพม่าเป็นเจ้าภาพ และการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือกับ U.DINUS

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ University of Dan Nuswantoro Semanang, Indonesia

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ University of Dan Nuswantoro Semanang, Indonesia โดย Rektor Dr. Ir. Edi Noersasongko, M. Kom. และ Vice Rector In Academic Affairs  Dr. Kusni Ingsih. M.M. พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้แนะนำมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร คณาจารย์  และได้เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา University of Dan Nuswantoro Semanang

จากการนำเสนอและแนะนำดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เป็นอย่างดีและยังมีคณบดีของคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจหลักสูตรของคณะ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น 

   

 

 

 

มข. ลงนามความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ร่วมทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ พร้อมทีมบริหารร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 3) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4) พัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและการวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน 

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “ความสำคัญมากประการหนึ่งที่จะทำให้การทำงานสำเร็จได้ คือ คุณภาพของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง การมีองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะคลี่คลายปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นแนวร่วมอีกแรง ที่จะช่วยให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงความพร้อมการลงนามกับกรมอนามัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ทำงานร่วมกันมา 1 ปีแล้ว พวกเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อากาศ เรื่องน้ำเสีย เรื่องขยะ หรือโครงการ GREEN & CLEAN Hospital และในครั้งนี้เรามีพันธมิตรเพิ่มขึ้น คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากล มีบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า”

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว “ขอขอบคุณท่านอธิบดีทั้ง 2 ท่าน ที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่จะเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายอีก 1 ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และการก้าวเข้าไปสู่หน่วยงานชั้นนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอาเซียนในอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตบัณฑิต อย่างไรก็ตามเราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมาและนำไปใช้ในชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ตลอดจนการนำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ถ่ายทอดให้กับบุคลากร นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี ผมต้องของชื่นชมท่านอธิบดีทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการติดตามผล ดังที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวไป โดยทั่วไปแล้ว MOU ก็จะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเมื่อลงนามแล้ว จะไม่ค่อยมีการติดตามความคืบหน้า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐที่ได้มีการลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการติดตามเพื่อให้ MOU ที่ได้ลงนามกันแล้วเกิดเป็นมรรคเป็นผลกันอย่างแท้จริงและผลประโยชน์ก็เกิดกับประชาชนที่พวกเราต้องดูแลเค้าอยู่”