ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูแบบ New Normal

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในการนี้มี ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณะต่างๆ เป็นผู้แทนคณาจารย์ เพื่อจัดทำสื่อวิดิทัศน์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ส.นพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คนที่ 6

ณ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

          

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เปิดห้องทำงานต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ในการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารอรุณจิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

อีกทั้ง คณบดีได้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อีกด้วย

  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์

วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสการได้รับการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”  ณ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 11.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, ดร.สุรชัย พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส. จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปีแห่งการก่อตั้ง

 

        

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ”

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.29 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงการเริ่มการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศ" และในการนี้มี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีพื้นที่ราชพัสดุ ใกล้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : LP Kwanhathai Lookpong

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ